Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

33/3: Nerostné bohatství

Slovní spojení nerostné bohatství označuje souhrn dosud nevytěžených zásob nerostných surovin, které je možné ekonomicky využít pro potřeby lidské společnosti. Nerostnými surovinami, které představují nerostné bohatství, jsou horniny, minerály, chemické sloučeniny nebo i samotné prvky. Mohou mít podobu pevného, kapalného i plynného skupenství. Byť jde o v přírodě se vyskytující a přírodou vytvořené materiály, mluvíme o nich jako o neobnovitelných, protože k jejich obnově nedochází buď vůbec, nebo se utvářejí extrémně pomalu (zvlášť v porovnání s tempem, jakým je lidstvo zpracovává). Menší podíl nerostných surovin lidstvo využívá neupravené – v podobě, v jaké je našlo a vytěžilo. Většinu je však nutné průmyslově upravit. Mezi nerostné zdroje patří energetické suroviny (ropa, zemní plyn, uhlí), rudy kovů a dále stavební materiály (kamenivo, písky, štěrkopísky).
Nerostné suroviny jsou lidstvu známy od počátku jeho existence. Celé pravěké epochy jsou nazvány podle surovin, jejichž využití v jejich průběhu převládalo – hovoříme o době kamenné, době bronzové nebo železné. V novověku spotřeba i význam nerostných surovin se vzrůstajícími potřebami industrializace ještě vzrostly. S rozvojem lidské společnosti, díky čím dál většímu počtu vědeckých poznatků o neživé přírodě a neustávajícímu technologickému pokroku, se rozšiřuje i paleta surovin, které lidstvo využívá. V současném světě nerostné bohatství tvoří čím dál více materiálů a surovin. Ty nejcennější a nejvzácnější, které jsou však pro fungování dnešního světa zásadní, se označují jako suroviny strategické. Často se diskutuje i o tom, které suroviny jsou, či budou, surovinami budoucnosti.
Nové číslo Geografických rozhledů přináší texty jak o surovinách tradičních, tak i těch moderních. Nabízí pohled na to, jak nerostné bohatství interaguje s prostorem – jaký vliv má na rozvoj území, ale i jak se dá vypořádat s negativním dopadem těžby na krajinu.

Přejeme Vám příjemné čtení
Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy, 33(3), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

NOVÁČEK, A., PRENER, J. (2024): Vliv nerostného bohatství na rozvoj Česka. Geografické rozhledy, 33(3), 4–7.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KŘÍŽEK, M., KŘÍŽKOVÁ, J. (2024): Příběh zlata: od velkého třesku až po střechu Národního divadla. Geografické rozhledy, 33(3), 8–13.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

MATĚJČEK, T., ROTHBAUEROVÁ, N. (2024): Těžba stříbra v českých zemích a ve světě. Geografické rozhledy, 33(3), 14–15.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

MATĚJČEK, T., ŠMÍD, O. (2024): Těžba štěrkopísků a její dopady na krajinu. Geografické rozhledy, 33(3), 16–19.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

ŠIFTA, M. (2024): Venezuela versus Guyana: letitý spor o území Esequibo. Geografické rozhledy, 33(3), 20–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Věda, výzkum a inovace

FRANTÁL, B. (2024): A co potom? Problémy a dilemata týkající se obnovy krajiny po těžbě uhlí. Geografické rozhledy, 33(3), 22–25.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

RUBÁŠ, D., MATĚJČEK, T. (2024): Potenciál konceptu sense of place v geografickém vzdělávání. Geografické rozhledy, 33(3), 26–29.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

TRAHORSCH, P., MEYER, P. (2024): Návrh konceptu editovatelných obrysových map pro geografické vzdělávání. Geografické rozhledy, 33(3), 30–33.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Kaleidoskop

Kaleidoskop. Geografické rozhledy, 33(3), 34.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Fotostrany

Strategické suroviny dnešního světa. Geografické rozhledy, 33(3), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Povrchové doly světa. Geografické rozhledy, 33(3), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení