Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Geografové čtou

JELEN, L. (2021):
Konfliktní regiony světa.
Nakladatelství České geografické společnosti, Praha. ISBN 978-80-87476-06-2.
Nová série publikací z dílny Nakladatelství ČGS nazvaná Konfliktní regiony světa se věnuje vybraným konfliktům a dalším politickým problémům v různých částech světa, vysvětluje jejich obecné principy fungování, nastiňuje historické a geografické souvislosti a předkládá jejich aktuální stav a možný vývoj. Právě vychází první díl této série – Evropa.
Tento první se zaměřuje na evropské regiony se specifickými politickými problémy, které spojují projevy nacionalismu a geopolitiky. V prvních kapitolách je shrnut historický vývoj celého kontinentu a jsou zde představeny teoretické koncepty a terminologie týkající se politických mechanismů. Následné kapitoly se věnují konfliktům či případům potenciálních změn politické mapy kontinentu v Severním Irsku, Skotsku, Katalánsku, Baskicku, v prostoru bývalé Jugoslávie a Sovětského svazu. Text je určen jak studentům a učitelům středních a vysokých škol, tak všem zájemcům o politickou geografii a celkově současné politické dění ve světě.
Knihu lze pořídit například na http://naseucebnice.cz nebo u většiny dobrých knihkupců.

SEMOTANOVÁ, E., ed. (2020):
Hranice v krajinách.
Academia, Historický ústav AV ČR, Praha. ISBN 978-80-200-3063-4.
Hranice provázejí člověka od jeho prvních krůčků na planetě Zemi. Jsou myšlené i skutečné, nalézají se v prostoru i v lidské mysli. Tvoří mantinely, jimiž se společnost vymezuje na základě různých idejí, ideologií a zájmových či ovládaných krajin a územních celků – regionů. Regiony se v čase vyvíjely a měnily. Jejich polohu, rozsah a hranice formovaly geografické podmínky i prospěch jednotlivých skupin obyvatelstva sdílejících společné mocenské, národní, hospodářské, kulturní a jiné, často velmi specifické, cíle. Hranice se tak staly výraznou civilizační, historickou i geografickou hodnotou. Hranice Česka – státní, zemské, regionální, katastrální a mnohé další – se vyznačují značnou mírou rozmanitosti, a to z hlediska přírodních podmínek i z hlediska dějinných událostí a jejich politických konsekvencí. Doznaly nemalých změn, i když jádro českého státu, od 11. století relativně stabilní ‒Břetislavovo knížectví, zahrnující Čechy, Moravu, část Slezska a Kladsko, je při pohledu na mapu blízké současnému Česku. Jednotlivé texty Hranic v krajinách spojuje především historicko-geografické nazírání. Soubor různých, často neotřelých pohledů na středoevropské vnější i vnitřní hranice umožňuje srovnání středověkého hraničení s hranicemi mladšími, především z období 20. století. Kolektiv autorů, geografů, historiků a archivářů se zabývá způsobem návrhů a znázornění hranic i jejich odrazu v přírodě i v životě společnosti. Prostorově se pohybují v českých zemích a na Slovensku s přesahem do příhraničí okolních států.

PROKOP, D. (2020):
Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti.
Host, Brno. ISBN 978-80-7577-991-5.
Soubor textů sociologa Daniela Prokopa vychází z esejů, které během posledních let napsal pro Salon, literární přílohu deníku Právo. V knize jsou texty rozdělené do sedmi tematických celků, a ač jsou pojaty sociologicky, mají co říct i geografům. Čtenáře Rozhledů pravděpodobně nejvíce osloví kapitola věnovaná školství. Zde se autor věnuje nerovnostem ve vzdělávání (a tak i omezenými životními šancemi), které v Česku narůstají a jsou dány mimo jiné regionálními rozdíly. Ve vztahu k tématu tohoto čísla Geografických rozhledů lze vypíchnout úvahy o mediální gramotnosti i kapitolu zaměřenou na populismus a důvody jeho vzniku. Slepé skvrny jsou knihou, která se čte dobře, i když je to občas smutné čtení – jde ale o zásadní text, zejména pro čtenáře, kteří přemýšlejí, jak svými aktivitami (politickými, občanskými či pedagogickými) přispět k rozvoji Česka. I další společenské problémy popsané v knize (například chudoba) navíc nabudou na významu v reakci na aktuální opatření v souvislosti s epidemií covid-19 – důsledky budou nejpalčivější pro ty, kteří již byli systémem upozaďováni dříve. Témata knihy, která formují a ovlivňují kvalitu života v Česku, a tím i důvěru Čechů v demokracii, však stále zůstávají ve slepých skvrnách společnosti a zejména politiků.

SVOBODOVÁ, H. (2020):
Outdoor education in geography: A specific educational strategy.
Masaryk University Press, Brno. ISBN 978-80-210-9522-9.
Monografie si klade za úkol přiblížit terénní výuku jako silnou výukovou strategii, popsat její vztah ke školnímu kurikulu a podat učitelům pomocnou ruku k vytvoření koncepce terénní výuky. To vše je založeno na výzkumu přínosů terénní výuky pro učení a rozvoj pohybové aktivity. První část publikace pojednává o terénní výuce jako o specifické strategii učení. Je analyzováno zakotvení terénní výuky v českém školním kurikulu, jsou nastíněny kroky nezbytné pro její realizaci, ať už se jedná o přípravu samotného učitele nebo žáků. Rovněž jsou představena doporučení pro tvorbu koncepce terénní výuky na základní škole včetně modelové přípravy. Druhá část publikace je věnována výzkumu terénní výuky jako silné výukové strategie, který byl realizován ve spolupráci s učiteli základních škol, žáky modelové základní školy a jejich rodiči. Publikace je v angličtině a je k dispozici ke stažení zdarma.
https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1571

ČAPEK, R. (2020):
Úvod do matematické geografie.
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7561-253-3.
Výukový text Úvod do matematické geografie byl pod názvem Planetární geografie vydán poprvé v roce 1992 v nakladatelství Karolinum, s dotiskem v roce 1998. V roce 2001 vyšel v 2. vydání pod názvem Matematická geografie. Plánované upravené vydání v roce 2006 bohužel již nebylo realizováno. Po domluvě s autorem Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydá­vá tento text potřetí se snahou aktualizovat jej pro potřeby studentů a zájemců o problematiku matematické, resp. planetární geografie.
Obsahem jsou kapitoly věnované planetě Země (tvar, zeměpisné souřadnice, pohyby planety), vesmíru (hvězdy a další vesmírná tělesa, astronomické souřadnice), Měsíci, slapovým jevům, měření času a kalendáři a geofyzice.

Knihu lze zakoupit v e-shopu UJEP (zde) nebo v kamenných knihkupectvích, například v Knihkupectví Academia (Václavské náměstí) nebo v Karolinu (Celetná).

GRISTY, C., HARGREAVES, L., KUČEROVÁ, S. R., eds. (2020):
Educational Research and Schooling in Rural Europe: An Engagement With Changing Patterns of Education, Space, and Place.
Information Age Publishing, Charlotte. eBook ISBN 978-1-64802-165-7.
Jak vznikla kniha Educational Research and Schooling in Rural Europe?
European Educational Research Association (EERA) je profesní organizace, které sdružuje výzkumníky zabývající se různými aspekty vzdělávání, ať už z oblasti pedagogických disciplín, ale také vzdělávací politiky, sociologie a dalších společenských věd, včetně humánní geografie. Společnost se dělí na sekce, takzvané networks, z nichž Network 14 se zaměřuje na téma výrazně související s prostorem: Communities, Families and Schooling.
Užší pracovní skupina v rámci této sekce od roku 2013 soustavně pracovala na tvorbě mezinárodní publikace věnované problematice školství na venkově. Iniciativa vzešla v rámci pravidelných výročních konferencí EERA. Ale za první rozhodný krok lze považovat seminář přímo určený k diskuzi publikačního záměru v Praze na Univerzitě Karlově, který hostila katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Následovalo ustanovení a rozšiřování týmů autorů, hledání vydavatele a podání dvou grantových žádostí na podporu tvorby publikace. Uplynulo sedm let opětovného setkávání členů editorského a autorského týmu i zástupců ediční řady nakladatelství na konferencích, přes mailové diskuze a videohovory.
Na konci, a paradoxně v době největší izolace sociálních kontaktů, stojí dnes kniha s názvem GRISTY, C., HARGREAVES, L., KUČEROVÁ, S. R., eds. (2020): Educational Research and Schooling in Rural Europe: An Engagement With Changing Patterns of Education, Space, and Place. Information Age Publishing, Charlotte. Pro českého čtenáře je kniha bohužel poměrně nedostupná, nemá online open access formu a lze ji pouze objednat v tištěné (brzy i v elektronické verzi) na webové stránce nakladatelství či zprostředkujících společností (např. Amazon, Google Books aj.).
Kniha je zajímavá v tom, že spojuje výzkumné poznatky o managementu a poskytování základního školství na venkově jak v západoevropských zemích, tak v zemích, které byly před rokem 1989 politickou součástí východního bloku. Prezentuje zkušenost z jedenácti evropských států a přináší také obecněji zaměřené kapitoly a srovnávací syntézy. Hlavním cílem je konceptualizovat fenomén venkovského školství jinak než jako mezi veřejností častou představu idylické malotřídky nebo naopak nekvalitního vzdělávání v porovnání s velkou školou městského typu.

ŘÍMÁNKOVÁ, J. (2020):
Svět plný svátků.
Portál, Praha. ISBN 978-80-262-1593-6.
Svět plný svátků je kniha o Tomáši Svátkovi, který cestuje po světě a navštěvuje různé oslavy a festivaly. U každého svátku se čtenář dozví něco o jeho historii a místě, kde se slaví. Je zde také mnoho informací o tradičních hudebních nástrojích, pokrmech a kostýmech. U každého svátku je navíc rubrika „Jak na to doma?“ Ta sice (naštěstí) neobsahuje návody, jak doma uspořádat býčí zápasy či sloní průvod, ale nápady na menší domácí aktivity se i tak vztahují k daným svátkům a mohou přinést mnoho zábavy a potěšení – například když si budete na svatého Patrika připravovat zelené jednohubky či se učit novozélandský válečný tanec haka. Fanoušky fantasy a sci-fi potěší, že v knize najde i Hobbit Day, Star Wars Day a Towel Day, geografy pak to, že místa zmíněná v knize jsou v úvodu vyznačená na mapě světa. Knížka je určitě skvělým průvodcem v poznávání světa, různých kultur, jazyků i náboženství. Využití najde nejen doma, ale i ve výuce zeměpisu, vlastivědy či dějepisu. Tato zajímavá encyklopedie je primárně určena dětem (přibližně od 9 let), určitě ale pobaví a obohatí i dospělé.

BÖHM, D. (2019):
A jako Antarktida – Pohled z druhé strany.
Labyrint, Praha. ISBN 978-80-86803-56-2.
Antarktida se může zdát jako světadíl nejméně zajímavý a tím i obtížně uchopitelný ve výuce zeměpisu. Kniha Davida Böhma o tomto světadíle je ovšem vzrušující, krásná a plná skvělých podnětů a úvah, které nabourávají mnohé stereotypy i miskoncepce, které o Antarktidě mají nejen žáci základních a středních škol.
Hned v prvním odstavci je čtenář nucen zamyslet se nad tím, co je vlastně „dole“ – je Antarktida dole? A co to znamená? Bude dole, i když obrátím atlas? Tuto počáteční úvahu pak čtenářům na každé stránce připomíná číslo stránky – je totiž vzhůru nohama (ale pro koho?). V podobném duchu se nese celá kniha, která Antarktidu podrobně představuje, nabízí mapy, ilustrace, fotografie i časové osy a životopisy lidí spjatých s Antarktidou. To vše ale autor, který se do Antarktidy vypravil se svými dvěma syny (10 a 13 let), doplňuje kritickými úvahami nad tématy vzdálenosti, zvuků, lidského vnímání světa i dopadu činnosti člověka na život v Antarktidě. Kniha se tak může stát skvělým podkladem pro výuku o tomto zdánlivě nudném kusu naší planety – práce s ní bude bavit nejen žáky, ale i učitele a rodiče.

de TOCQUEVILLE, A. (2020):
Atlas ztracených měst.
Nakladatelství 65. pole, Praha. ISBN 978-80-88268-33-8.
Atlas dokumentuje osudy více než čtyř desítek měst, která zanikla z důvodů přírodní katastrofy, války nebo hospodářské katastrofy v dávných či poměrně nedávných dobách. Najdete zde města vyklizená po jaderné katastrofě v Černobylu či po zemětřesení v italské Ligurii. Dočtete se zde také o kanadském městě Gagnon, které existovalo mezi lety 1960 a 1985 a po kterém dnes zbyla jen hlavní třída. Historie jednotlivých měst je samozřejmě doplněna mapami a také krásnými ilustracemi. Ve výuce lze příběhy měst využít k diskuzi na téma organizace měst, jejich rozvoje, ale i dopadu přírodních katastrof a lidské činnosti. Atlas vychází jako další z unikátních publikací v edici Za obzor Nakladatelství 65. pole.

HÁNA, D., KOSTELECKÁ, Y. (2019):
Domácí vzdělávání v kontextu evropských vzdělávacích systémů.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha. ISBN 978-80-7290-994-0.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vydala novou knihu o domácím vzdělávání, které je aktuálním tématem školské politiky napříč celou Evropou. Jako alternativa ke školnímu způsobu vzdělávání zahrnuje pestrou škálu přístupů, kdy jsou děti individuálně vzdělávány svými rodiči či jimi pověřenými osobami. Tato publikace, která je postavena na obsahové analýze více jak 500 zdrojů, proto nabízí komplexní a ucelený pohled na legislativní ukotvení domácího vzdělávání, jeho praxi a pozici ve vzdělávacích systémech a souvislosti a faktory stojící za podobnostmi přístupů a vývoje domácího vzdělávání mezi evropskými státy a regiony. Představená kniha, která se dané problematice v takové šíři věnuje jako první v českém i mezinárodním kontextu, je výsledkem interdisciplinárního projektu GAČR „Domácí vzdělávání – fakta, analýzy, diagnostika“ (16-17708S), na kterém se podíleli vědci z oborů pedagogiky, geografie a psychologie a který tak přinesl pestrou škálu výstupů různého zaměření.

SVOBODOVÁ, H., MÍSAŘOVÁ, D., DURNA, R., ČEŠKOVÁ, T., HOFMANN, E. (2019):
Koncepce terénní výuky pro základní školy. E-kniha.
Masarykova univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-9246-4
Certifikovaná metodika terénní výuky pro základní školy vznikla s cílem vytvořit publikaci pro učitele, která bude vedle teoretického ukotvení principů terénní výuky obsahovat i praktické příklady učebních úloh vhodných pro terénní výuku zeměpisu a vlastivědy. Publikace je „návodem“ kdy, kde a v jakých formách je vhodné zařazovat terénní výuku připravenou a vedenou učiteli tak, aby obsahově navazovala na učivo probírané ve škole a prohlubovala jej. Kniha shrnuje mnohé poznatky z výzkumu terénní výuky publikované zahraničními i domácími odborníky, jsou zde však aplikovány i výsledky nedávného výzkumného projektu autorů realizovaného na základních školách v Česku. Součástí metodiky jsou také podrobně rozpracované příklady problémových terénních úloh využitelných v prostředí městského i venkovského prostoru, pokyny k zajištění bezpečnosti terénní výuky, legislativní předpisy spojené s výukou v terénu a tipy na zdroje geografických dat i mobilní aplikace vyzkoušené autory při výuce v terénu. Předložené náměty na terénní cvičení vycházejí ze základních geografických konceptů, a jsou proto vhodné zejména pro terénní výuku učiva vlastivědy a zeměpisu. Mnohé obecné myšlenky věnující se přípravě, organizaci a kognitivní náročnosti výuky v terénu lze s úspěchem využít i pro plánování terénní výuky v dalších předmětech. Kniha je ke stažení zdarma na munispace.muni.cz/library/catalog/book/1238.

HOLEČEK, M. (2019):
Hrdinové zámořských objevů.
Vyšehrad, Praha. ISBN 978-80-7601-099-4.
Kniha čtivě a s pomocí více než 350 ilustrací a mapek přibližuje mnohdy strhující dějiny objevů mimoevropských končin (ve skutečnosti nejen zámořských). Postupuje podle jednotlivých národů, přičemž vyzdvihuje jejich specifický charakter a zájmy, tak jak se rýsují právě na pozadí objevitelských cest. Kniha Milana Holečka je určena zájemcům o historii, geografii a cestování. RNDr. Milan Holeček (*1938) je vzděláním geograf a povoláním redaktor a publicista. Dvacet let redigoval měsíčník Lidé a země, více než deset let byl šéfredaktorem Nakladatelství České geografické společnosti. Celý profesní život věnoval popularizaci geografie a šíření zeměpisných znalostí. Je autorem či spoluautorem mnoha učebnic zeměpisu pro základní, střední a odborné školy i jiných publikací. Sepsal několik samostatných knižních titulů a stále publikuje, zejména právě poznatky z dějin zeměpisných objevů.

RAŠKA, P., DOSTÁL, P., SIWEK, T. a kol. (2018):
Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe.
Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7598-167-7.
Povodně jsou přírodní hrozbou, která ve středoevropském prostoru způsobuje nejvyšší společenské a ekonomické škody. Navzdory několika katastrofálním povodním se však v Česku jen pomalu a s problémy prosazují přístupy, které při zmírňování povodňových rizik berou v úvahu společenské procesy, ochotu aktérů účastnit se různých činností či legislativní rámce a kulturní zvyklosti. Kniha autorského kolektivu ze tří českých univerzit je pokusem o shrnutí některých teoretických východisek k uvažování o povodních jako komplexním socio-hydrologickém procesu. Po představení základních participativních přístupů ke zmírňování povodňových rizik autoři představují několik empirických studií, jejichž cílem je kriticky posoudit výhody, nevýhody, a tedy i aplikovatelnost uvedených přístupů v Česku. Publikace odpovídá na otázky, proč lidé realizují své aktivity v územích s vysokým povodňovým rizikem, jakou roli mohou hrát při zmírňování povodňových rizik starostové obcí, jakými společenskými faktory mohou být podmíněny rozdíly v protipovodňových strategiích států atd.

MIKLÍN, J., DUŠEK, R., KRTIČKA, L., KALÁB, O. (2018):
Tvorba map. Učební text Ostravské univerzity.
Ostravská univerzita, Ostrava. ISBN 978-80-7599-017-4.
Moderní a především online a zdarma dostupná učebnice Tvorba map zachycuje soudobé kartografické znalosti, postupy a trendy. Je názorná (s maximem příkladů, obrázků, ukázek), komplexní (kromě samotné kartografie přesahuje i do navazujících oborů, jako je typografie, grafika, DTP, polygrafie), praktická (nabízí informace užitečné pro kvalitní tisk map, publikování map na webu, popisy postupů v běžně užívaných programech a tipy na méně známé aplikace a doplňky) a atraktivní (svou grafickou podobou a zpracováním). https://tvorbamap.osu.cz

KŘÍŽ J., KŘÍŽOVÁ, L. (2017):
Střípky z českého Chicaga.
Academia, Praha. ISBN 978-80-200-2721-4.
V dnešním světě, plném informací o migraci, je vhodné podívat se i „zpátky“ – na to, jak se migrovalo v minulosti. Kniha Jaroslava a Lenky Křížových o českém osídlení amerického velkoměsta v druhé půlce 19. století a počátku století 20. není (přes skromný název) jen pouhou edicí dokumentů, ale velice zajímavým přehledem života našich krajanů v Chicagu jak po čistě historické stránce, tak i z hlediska běžného života – kultury, obchodu, ale i třeba toho, jak se naši krajané v USA učili anglicky… – a jak se postupně přizpůsobili americkému životu a kultuře.

BLÁHA, J. D. (2017):
Vybrané okruhy z geografické kartografie.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7561-092-8.
Univerzita J. E. Purkyně vydala monografii kartografa a kulturního geografa J. D. Bláhy s názvem Vybrané okruhy z geografické kartografie. V úvodní části hledá autor odpověď na otázku, zda je stále „geografická kartografie“ svébytnou disciplínou vyučovanou na českých univerzitách a jakou roli hraje v oboru geografie. V dalších kapitolách pak představuje samotné okruhy, které lze v tomto oboru rozvíjet při výuce, včetně námětů na úkoly testující kompetence studentů. Knihu lze zakoupit v knihkupectví UJEP (kamenná prodejna nebo e-shop: https://knihkupectvi.ujep.cz).

ALBRECHTOVÁ, J., KUPKOVÁ, L., CAMPBELL, P. K. E., eds. (2017):
Metody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů.
Česká geografická společnost – Edice Geographica, Praha. ISBN 978-80-905642-9-9.
Smrk ztepilý, nejhojnější dřevina Česka, je citlivý vůči atmosférickému znečištění, kterým byly Krušné hory silně zasaženy ve druhé polovině 20. století. V několika kalamitních vlnách tam došlo k velkoplošnému poškození až odumírání smrkových porostů. Víceoborová monografie podává přehled metod hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů, které autorský kolektiv částečně vyvinul a použil. První část knihy přibližuje obecný rámec problematiky, druhá část je metodická, zaměřená zejména na metody spektroskopické, používané pro velkoplošné hodnocení vegetace pomocí dálkového průzkumu Země, ale i na metody studia struktury a biochemického složení listoví. Třetí část ukazuje využití těchto metod pro studium smrkových porostů v Krušných horách.

SATTOUF, R. (2017):
Jednou budeš Arab.
Baobab, Praha. ISBN 978-80-7515-054-7.
V komiksové autobiografii Jednou budeš Arab populární komiksový kreslíř Riad Sattouf čtenáře provádí svým dětstvím stráveným na začátku osmdesátých let na Blízkém východě. Hrdina a vypravěč příběhu, malý blonďatý Rijád, je synem Francouzky a Syřana, který vystudoval pařížskou Sorbonnu. Mladý ambiciózní akademik se nechává zlákat výhodnými finančními podmínkami na univerzitách v arabských zemích a stěhuje se s rodinou do Libye a později do Sýrie. Realitu rozvojových států, v nichž se střetají bezhlavě zaváděné socialistické experimenty s hluboce zakořeněnou arabskou tradicí, může čtenář detailně sledovat očima dítěte, které nemá důvod nic přikrášlovat ani zamlčovat. S dětskou bezelstností pozoruje nejprve ubohost a absurditu „ideální“ libyjské společnosti budované revolučním vůdcem Muammarem Kaddáfím, a později syrský venkov – klanovou a v podstatě ještě středověkou společnost. Rijádovu zvídavému pohledu neunikne materiální zaostalost, pokrytectví rodinných patriarchů, neúcta k ženám, kruté zacházení se zvířaty ani primitivní antisemitismus – důsledek nedávného konfliktu arabského světa s Izraelem. Zároveň cítí i to dobré ze starých arabských tradic – úctu ke stáří, vřelé rodinné vztahy či podmanivé kouzlo starodávných islámských rituálů. V roce 2017 vyšel druhý a v roce 2018 třetí díl.

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., eds. (2017):
Historický atlas obyvatelstva českých zemí.
Karolinum, Praha. ISBN 978-80-2463-577-4.
Historický atlas obyvatelstva českých zemí je jedním z prvních děl hodnotících prostorové aspekty téměř stoletého vývoje obyvatelstva na dnešním území Česka. V celkem dvanácti kapitolách jsou ve vývojovém srovnání představena témata jako migrace, demografická, ekonomická a kulturní struktura, sociální status, kriminalita nebo volby. K zachycení populačního vývoje a jeho prostorové diferenciace jsou poněkud netradičně využívána hůře dostupná historická statistická data. Atlas pracuje s časovými řadami základních populačních statistických ukazatelů založených na datech sčítání lidu od roku 1921 až do roku 2011 a registrů obyvatelstva z poválečných let. Přínosem atlasu je zachycení relativně dlouhého vývoje prostorové diferenciace vybraných ukazatelů v rámci jednoho mapového listu formou série map s jednotnou legendou.

SCHINDLER-WISTEN, P. (2017): O chalupách a lidech. Karolinum, Praha. ISBN 978-80-2463-613-9. S chalupařením se setkala většina české populace. Kniha přibližuje vývoj tohoto fenoménu v antropologicko-historické perspektivě, popisuje jeho vliv na každodenní život v Československu před r. 89 a jeho proměnu po něm. Proč se zrovna Češi titulují „národem chatařů a chalupářů“, ačkoliv je kultura druhého bydlení běžná i jinde ve světě?

KARÁSEK, O., JANSKÝ, B. (2016):
Vodopády světa.
Ottovo nakladatelství, Praha. ISBN 978-80-7360-898-9.
Kniha Vodopády světa je publikací založenou na fotografiích nejkrásnějších vodopádů světa od významného českého fotografa Oldřicha Karáska. Textovou část zpracoval geograf prof. Bohumír Janský. Právě díky textové části, recenzované geomorfology a geology, je kniha více než jen souborem krásných fotografií.

WULF, A. (2016):
Vynález přírody: Dobrodružství zapomenutého objevitele Alexandera von Humboldta.
Omega, Praha. ISBN: 978-80-7390-416-6.
Každý geograf zná jméno Alexandra von Humboldta jako jedné z nejvýznamnějších osobností geografického myšlení. Humboldtův přístup k chápání souvislostí v krajině, jak v oblasti přírody, tak ve vazbách mezi přírodou a lidskou společností, na přelomu 18. a 19. století zásadně obohatil vědecké přístupy o nový rozměr. Humboldtovi současníci i následovníci byli fascinováni jeho detailní vědeckou prací, propojenou s emotivním vnímáním přírodního prostředí. Kniha Andrei Wulfové přináší čtivou formou podaný životopis Alexandra von Humboldta s důrazem na pochopení souvislostí jeho života a díla, které inspirovalo nejen rozvoj geografie, ale také biologie, ekologie a environmentalistiky.

ČAJKA, A., CHVÁTAL, F., VODA, P., ZRŮSTOVÁ, P., DANĚK, P. (2014):
Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie. E-kniha.
Masarykova univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-7528-3.
Češi byli Indií vždy přitahováni a díky tomu existuje v češtině o tomto subkontinentu mnoho knih, od cestopisů po bohatou indologickou literaturu, přibližující indickou historii, náboženství, umění nebo filozofii. Tato kniha neopakuje popis minulosti ani turistických atraktivit, ale je úvodem do pochopení života současné indické společnosti. Tu nepředstavuje jako starobylou, ale jako moderní postkoloniální společnost, jejíž procesy a problémy mohou být pochopitelné českým čtenářům pro jejich podobnost s těmi, které sami prožíváme. Klíčovým tématem knihy je změna, tj. transformační procesy, kterými prochází indická společnost v souvislosti s procesy neoliberální globalizace. Vysvětlení těchto změn není možné bez základní faktografie, proto jsou součástí knihy i mapy, grafy a tabulky, hlavní pozornost je však věnována interpretaci procesů, a to především těch ekonomických, sociálních a kulturních, demografických, politických a environmentálních. Pro geografický přístup je typická pozornost věnovaná regionálním rozdílům uvnitř Indie. Elektronická verze knihy je volně ke stažení na https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/867.