Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Geografové čtou

BLÁHA, J. D. (2017): Vybrané okruhy z geografické kartografie. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7561-092-8. Univerzita J. E. Purkyně vydala monografii kartografa a kulturního geografa J. D. Bláhy s názvem Vybrané okruhy z geografické kartografie. V úvodní části hledá autor odpověď na otázku, zda je stále „geografická kartografie“ svébytnou disciplínou vyučovanou na českých univerzitách a jakou roli hraje v oboru geografie. V dalších kapitolách pak představuje samotné okruhy, které lze v tomto oboru rozvíjet při výuce, včetně námětů na úkoly testující kompetence studentů.
Knihu lze zakoupit v knihkupectví UJEP (kamenná prodejna nebo e-shop: https://knihkupectvi.ujep.cz).

ALBRECHTOVÁ, J., KUPKOVÁ, L., CAMPBELL, P. K. E., eds. (2017): Metody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů. Česká geografická společnost – Edice Geographica, Praha. ISBN 978-80-905642-9-9. Smrk ztepilý, nejhojnější dřevina Česka, je citlivý vůči atmosférickému znečištění, kterým byly Krušné hory silně zasaženy ve druhé polovině 20. století. V několika kalamitních vlnách tam došlo k velkoplošnému poškození až odumírání smrkových porostů. Víceoborová monografie podává přehled metod hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů, které autorský kolektiv částečně vyvinul a použil. První část knihy přibližuje obecný rámec problematiky, druhá část je metodická, zaměřená zejména na metody spektroskopické, používané pro velkoplošné hodnocení vegetace pomocí dálkového průzkumu Země, ale i na metody studia struktury a biochemického složení listoví. Třetí část ukazuje využití těchto metod pro studium smrkových porostů v Krušných horách.

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha. ISBN 978-80-2463-577-4. Historický atlas obyvatelstva českých zemí je jedním z prvních děl hodnotících prostorové aspekty téměř stoletého vývoje obyvatelstva na dnešním území Česka. V celkem dvanácti kapitolách jsou ve vývojovém srovnání představena témata jako migrace, demografická, ekonomická a kulturní struktura, sociální status, kriminalita nebo volby. K zachycení populačního vývoje a jeho prostorové diferenciace jsou poněkud netradičně využívána hůře dostupná historická statistická data. Atlas pracuje s časovými řadami základních populačních statistických ukazatelů založených na datech sčítání lidu od roku 1921 až do roku 2011 a registrů obyvatelstva z poválečných let. Přínosem atlasu je zachycení relativně dlouhého vývoje prostorové diferenciace vybraných ukazatelů v rámci jednoho mapového listu formou série map s jednotnou legendou.

SCHINDLER-WISTEN, P. (2017): O chalupách a lidech. Karolinum, Praha. ISBN 978-80-2463-613-9. S chalupařením se setkala většina české populace. Kniha přibližuje vývoj tohoto fenoménu v antropologicko-historické perspektivě, popisuje jeho vliv na každodenní život v Československu před r. 89 a jeho proměnu po něm. Proč se zrovna Češi titulují „národem chatařů a chalupářů“, ačkoliv je kultura druhého bydlení běžná i jinde ve světě?

KARÁSEK, O., JANSKÝ, B. (2016): Vodopády světa. Ottovo nakladatelství, Praha. ISBN 978-80-7360-898-9.
Kniha Vodopády světa je publikací založenou na fotografiích nejkrásnějších vodopádů světa od významného českého fotografa Oldřicha Karáska. Textovou část zpracoval geograf prof. Bohumír Janský. Právě díky textové části, recenzované geomorfology a geology, je kniha více než jen souborem krásných fotografií.

WULF, A. (2016): Vynález přírody: Dobrodružství zapomenutého objevitele Alexandera von Humboldta. Omega, Praha. ISBN: 978-80-7390-416-6. Každý geograf zná jméno Alexandra von Humboldta jako jedné z nejvýznamnějších osobností geografického myšlení. Humboldtův přístup k chápání souvislostí v krajině, jak v oblasti přírody, tak ve vazbách mezi přírodou a lidskou společností, na přelomu 18. a 19. století zásadně obohatil vědecké přístupy o nový rozměr. Humboldtovi současníci i následovníci byli fascinováni jeho detailní vědeckou prací, propojenou s emotivním vnímáním přírodního prostředí.
Kniha Andrei Wulfové přináší čtivou formou podaný životopis Alexandra von Humboldta s důrazem na pochopení souvislostí jeho života a díla, které inspirovalo nejen rozvoj geografie, ale také biologie, ekologie a environmentalistiky.