Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Pokyny pro autory

TÉMATA ČÍSEL 34. ROČNÍKU (2024/2025)

 • Geografie v praxi (vyjde v říjnu 2024)
 • Měsíc (vyjde v prosinci 2024)
 • Poslové času (vyjde v únoru 2025)
 • Japonsko (vyjde v dubnu 2025)
 • Východní Čechy (vyjde v červnu 2025)

TÉMATA ČÍSEL 33. ROČNÍKU (2023/2024)

 • Středomoří (vyšlo v říjnu 2023)
 • Národní parky (vyšlo v prosinci 2023)
 • Nerostné bohatství (vyšlo v únoru 2024)
 • Commonwealth (vyšlo v dubnu 2024)
 • Severozápadní Čechy (vyšlo v červnu 2024)

Rubriky

 • Téma
  Hlavní část časopisu (největší počet příspěvků) je věnována odborným a přehledovým článkům věnujícím se hlavnímu tématu daného čísla časopisu.
 • Geografie a škola
  Do rubriky Geografie a škola jsou zařazovány články věnující se tematice didaktiky geografie, rozvíjející metodologii výuky v geografii, nabízející aplikace dané problematiky do výuky geografie/zeměpisu či pojednávající o školské praxi s geografií spojenou. Články do rubriky Geografie a škola můžou a nemusí přímo souviset s vybraným stěžejním tématem daného čísla časopisu.
 • Věda, výzkum a inovace
  Rubrika Věda, výzkum a inovace nabízí především původní odborné články zaměřené na vědu, výzkum a inovace v geografii a geografickém výzkumu. Články do rubriky Věda, výzkum a inovace můžou a nemusí přímo souviset s vybraným stěžejním tématem daného čísla časopisu.

Upřednostňují se články zaměřené na vybraná témata jednotlivých čísel v ročníku a články didakticky zaměřené, které mohou, ale nemusí být v souvislosti s vybraným tématem konkrétního čísla. Autor může nabídnout i článek věnující se tématu jinému. Takový článek, zaměřený především na vědu, výzkum a inovace v geografii a geografickém výzkumu, bude moct být zařazen přednostně do stejnojmenné rubriky.

Rukopis

Rukopis příspěvků překládá autor v elektronické podobě (Word), věcně a jazykově správný.

Typ a délka příspěvku

Rukopis původního přehledového, vědeckého, či metodologického článku (které mohou být zařazeny do všech rubrik časopisu) a článku didaktické povahy, článku týkajícího se školské praxe či metodologického článku k výuce geografie ve školách (rubrika Geografie a škola), autor předkládá v délce do 13 500 znaků (včetně mezer). Tato délka odpovídá čtyřem tiskovým stranám v časopise.

Text krátkého článku (např. představení nové metody, analýza aktuálních dat), zprávy (např. zpráva o průběhu a výsledcích Geografické olympiády) či rozhovoru, autor předkládá v délce do 6 700 znaků (včetně mezer). Tato délka odpovídá dvěma tiskovým stranám v časopise.

Uvedená délka rukopisu zahrnuje veškerý text příspěvku, včetně nadpisu, úvodního shrnutí (perexu), seznamu použité literatury a zdrojů. Neobsahuje však nadpisy/názvy a popisky grafických prvků, poděkování a podpis autora, abstrakt(y) a seznam(y) klíčových slov (tyto položky jsou umisťovány v sazbě do bočního sloupce či na web časopisu, viz layout a web časopisu).

Struktura příspěvku

Rukopis musí být úplný, tj. s úvodním shrnutím/perexem (400‒500 znaků, včetně mezer), přestavujícím hlavní cíle příspěvku, význam problematiky, případné využití ve vzdělávání (především pro články v rubrice Geografie a škola). Autor příspěvku by měl dbát na strukturu textu: úvod, popis případné metodologie výzkumu, představení výsledků výzkumu a jejich diskuze a závěr (shrnutí klíčových zjištění, zodpovězení vstupních otázek, stanovisko k předpokladům a naplnění cílů). Text článku v GR by ale neměl být přehnaně odborný, měl by brát zřetel na cílovou skupinu, které je časopis určen, a pokoušet se podat dané téma věcně, čtivě, srozumitelně a populárně. Autor do rukopisu musí zahrnout také:

 • grafické prvky (mapy, tabulky, grafy, fotografie, obrázky, schémata – minimálně 1 grafický prvek na 1 tiskovou stranu, minimálně tedy 4 grafické prvky), jejich nadpisy, popisky (do 350 znaků), uvedení zdrojů (podrobné informace ke grafickým prvkům níže)
 • podněty aplikací do výuky (v případě příspěvků v rámci rubriky Geografie a škola určitě, v ostatních rubrikách výhodou)
 • seznam použité literatury a zdrojů dat (ideálně kolem 5 položek) dle citační normy (viz níže)
 • abstrakt v českém a anglickém jazyce (400 znaků, včetně mezer), anglický ekvivalent názvu článku
 • klíčová slova v českém a anglickém jazyce (4–6 slov či slovních spojení)
 • údaje o autorovi příspěvku (v rámci textu, pouze jméno bez titulů a instituce/pracoviště a e-mailová adresa; v příloze k článku autor uvede jméno s tituly, adresu pro zaslání autorského výtisku a podrobnou informaci o působišti – univerzita, fakulta, katedra apod.)

Seznam literatury, práce se zdroji dat

Použité prameny jsou řazeny abecedně podle příjmení autorů. Pokud jsou uvedeny práce jednoho autora, jsou řazeny vzestupně podle roku vydání. Jde-li o práce jednoho autora vydané v jednom roce, jsou řazeny abecedně podle prvního slova názvu a označeny písmeny a, b, c… u roku vydání. Pokud není autor uveden, publikace je zařazena podle prvního slova v názvu.

Bibliografické citace musí odpovídat následujícím vzorům:

 • Citace článku z časopisu:
  KUČERA, Z. (2011): Rozmanité cesty regionální geografie. Geografické rozhledy, 20(5), 14–18.
 • Citace knihy:
  TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň.
 • Citace kapitoly z knihy:
  MARCOU, G. (1993): New tendencies of local government development in Europe. In: Bennet, R. J. (ed.): Local government in the new Europe. Belhaven Press, London, 51–66.
 • Citace z internetového zdroje:
  MONNET, J. (2011): The symbolism of place: a geography of relationships between space, power and identity. European journal of geography. www.cybergeo.revues.org/24747 (5. 3. 2017).
  Český statistický úřad (2011): Městská a obecní statistika. http://vdb.czso.cz/xml/mos.html (1. 2. 2017).
  Odkazy na internetové zdroje obsahují název webových stránek, plný (funkční) hypertextový odkaz a datum citování.
 • Odkazování literatury a zdrojů v textu:
  Odkaz na publikaci v textu se provádí uvedením autora a roku vydání (v závorce). Např.: Vymezováním migračních proudů se zabýval Korčák (1961), později na něho navázali jiní (Hampl a kol. 1978).
  V případě doslovné citace důležitého závěru nebo převzetí konkrétních údajů, se doslovná citace uvede v uvozovkách a za letopočet nutno uvést číslo stránky v citované publikaci. Např.: Autoři uvádí, že „morfometrická analýza reliéfu nachází uplatnění i mimo samotnou geomorfologii, jelikož reliéf a jeho vlastnosti jsou důležitými faktory i pro ostatní dílčí geografické a geovědní disciplíny“ (Křížek, Krause 2017, s. 2).

Grafické prvky, přílohy k článkům

 • Grafy a tabulky autor poskytuje ve zdrojové podobě (Excel, Word).
 • Fotografie z digitálních fotoaparátů dodávejte ve výchozím rozlišení fotoaparátu (nezmenšovaný pro web, bez převodů barevných prostorů). U skenů prosíme o kvalitní reprodukce v rozlišení 300 dpi při reprodukci 1:1 (u šedoškálových a barevných ilustrací), 1200 dpi u pérovek.
 • U map, schémat a technických ilustrací preferujeme vektorový formát dat (.pdf, .eps, .ai). Není-li dostupný, akceptujeme bitmapový formát (.tif, .jpg) splňující dané kvalitativní parametry (viz výše). Vždy uvítáme – vedle náhledového pdf/jpg – zdrojový soubor (soubor v nativním formátu programu, kde byl vytvořen).
 • Konečnou podobu ilustračním prvkům (včetně grafů a tabulek) dává grafické studio vydavatelství.
 • Veškeré grafické prvky jsou opatřeny názvem, popiskem, zdrojem dat/informací o autorovi.
 • Redakce časopisu nabízí publikování přílohových materiálů (které nemohou či nemají být přímou součástí tištěné verze příspěvku) na webu časopisu.

Evidence příspěvku v databázi RIV

 • Příspěvky uveřejněné v Geografických rozhledech (původní odborné články a přehledové články) autoři evidují do databáze RIV. Jako hlavní obor uvádějí: AM – Pedagogika a školství; vedlejší obor: DE – Zemský magnetismus, geodesie, geografie.
 • Redakce neručí za správnost údajů uvedených v RIV. Jako podklad pro výkaz příspěvku v RIV lze využít elektronické údaje o příspěvku uvedené na webu časopisu.

Příspěvky za uvedení poděkování grantovému projektu

Dříve byla platba za poděkování grantu v Geografických rozhledech povinná (1 000 Kč za jednu tiskovou stranu článku), nyní jsou však příspěvky dobrovolné. Pokud chcete ve svém příspěvku uvést poděkování grantu, v rámci kterého máte prostředky na poplatky související s publikováním, příspěvek na chod a rozvoj časopisu rádi přijmeme (zvlášť v dnešní době, kdy čelíme všeobecnému zdražování – tiskárna, distribuce, poštovné). Příspěvek i jeho výše jsou tedy dobrovolné. Úzus zůstává stejný – za čtyřstránkový článek 4 000 Kč, za dvoustránkový 2 000 Kč. Děkujeme za zvážení.

Recenzní řízení

Všechny příspěvky procházejí recenzním řízením. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Autor obdrží anonymní výsledek recenzního řízení, kde je uvedeno, zda byl článek odmítnut či přijat, zda byl přijat bez úprav nebo jaké jsou k němu připomínky (v takovém případě jsou připojeny s požadavky na konkrétní úpravy). Recenzní řízení se skládá z (na sobě nezávislých) posudků dvou odborníků z oboru a připomínek šéfredaktora, redakce a redakční rady. Redakční rada, v čele s šéfredaktorem a redakcí, si vyhrazuje právo nabízený příspěvek odmítnout pro nesplnění požadavků na odevzdání rukopisu nebo nedostatečnou kvalitu. Redakce si vyhrazuje právo autorovi zadat požadavek na úpravu délky textu článku (v souvislosti s obsahovou relevancí a prostorem potřebným pro uveřejnění grafických prvků v sazbě článku). Redakce a vydavatel si vyhrazují právo podrobit veškerý text i grafické prvky jazykové a grafické revizi.

Kam zaslat příspěvek

Příspěvky se zasílají elektronicky na e-mailovou adresu šéfredaktora ([email protected]). Rozsáhlejší přílohy je vhodné zasílat prostřednictvím úschoven (např. http://www.uschovna.cz, http://www.leteckaposta.cz).

Publikování

 • Separáty se zhotovují pouze v elektronické podobě (soubor .pdf). Redakční rada a nakladatel P3K si vyhrazuje právo uveřejnit publikované příspěvky na webových stránkách časopisu. Autor souhlasí s tím, aby článek v případě, že je přijat k publikování, byl publikován také v elektronické verzi.
 • Autorský výtisk časopisu je zasílán autorovi poštou.
 • Příspěvky a recenze nejsou honorovány.