Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Pokyny pro autory

Témata čísel 28. ročníku (2018/2019)

 • 100 let republiky (vyjde v říjnu 2018)
 • Svět v obrazech (vyjde v prosinci 2018)
 • Země v pohybu (vyjde v únoru 2019)
 • Jižní Asie (vyjde v dubnu 2019)
 • Příroda ve službách člověka (vyjde v červnu 2019)

TÉMATA ČÍSEL 29. ROČNÍKU (2019/2020)

 • Revoluce (vyjde v říjnu 2019)
 • Sucho (vyjde v prosinci 2019)
 • Blízký východ (vyjde v únoru 2020)
 • Život obcí (vyjde v dubnu 2020)
 • Virtuální svět (vyjde v červnu 2020)

Rubriky

 • Téma
  Hlavní část časopisu (největší počet příspěvků) je věnována odborným a přehledovým článkům věnujícím se hlavnímu tématu daného čísla časopisu.
 • Geografie a škola
  Do rubriky Geografie a škola jsou zařazovány články věnující se tematice didaktiky geografie, rozvíjející metodologii výuky v geografii, nabízející aplikace dané problematiky do výuky geografie/zeměpisu či pojednávající o školské praxi s geografií spojenou. Články do rubriky Geografie a škola můžou a nemusí přímo souviset s vybraným stěžejním tématem daného čísla časopisu.
 • Výzkum, vývoj a inovace
  Rubrika Výzkum, vývoj a inovace nabízí především původní odborné články zaměřené na výzkum, vývoj a inovace v geografii a geografickém výzkumu. Články do rubriky Výzkum, vývoj a inovace můžou a nemusí přímo souviset s vybraným stěžejním tématem daného čísla časopisu.

Upřednostňují se články zaměřené na vybraná témata jednotlivých čísel v ročníku a články didakticky zaměřené, které mohou, ale nemusí být v souvislosti s vybraným tématem konkrétního čísla. Autor může nabídnout i článek věnující se tématu jinému. Takový článek, zaměřený především na výzkum, vývoj a inovace v geografii a geografickém výzkumu, bude moct být zařazen přednostně do stejnojmenné rubriky.

Rukopis

Rukopis příspěvků překládá autor v elektronické podobě (Word), věcně a jazykově správný.

Typ a délka příspěvku

Rukopis původního vědeckého článku, přehledového článku či metodologického článku (které mohou být zařazeny do všech rubriky časopisu) a článku didaktické povahy, článku týkajících se školské praxe či metodologického článku k výuce geografie ve školách (rubrika Geografie a škola) autor předkládá v délce průměrně 15 000 znaků (včetně mezer). Tato délka odpovídá 4 tiskovým stranám v časopise.

Text zprávy (např. zpráva o průběhu a výsledcích Geografické olympiády, zpráva o průběhu akce Dny geografie) či rozhovoru autor překládá v délce průměrně 7 500 znaků (včetně mezer). Tato délka odpovídá 2 tiskovým stranám v časopise.

Uvedená délka rukopisu zahrnuje veškerý text příspěvku, včetně nadpisu, úvodního shrnutí (perexu), seznamu použité literatury a zdrojů. Neobsahuje však nadpisy/názvy a popisky grafických prvků, poděkování a podpis autora a abstrakt(y) a seznam(y) klíčových slov (tyto položky jsou umisťovány do marginálního sloupce či na web časopisu, viz layout a web časopisu).

Struktura příspěvku

Rukopis musí být úplný, tj. s úvodním shrnutím/perexem (400‒500 znaků, včetně mezer), přestavujícím hlavní cíle příspěvku, význam problematiky, případné využití ve vzdělávání (především pro články v rubrice Geografie a škola). Autor příspěvku by měl dbát na strukturu textu: úvod, případná metodologie výzkumu, výsledky výzkumu a jejich diskuze a závěr (shrnutí klíčových zjištění, zodpovězení vstupních otázek, stanovisko k předpokladům a naplnění cílů). Autor do rukopisu musí zahrnout také:

 • grafické prvky (mapy, tabulky, grafy, fotografie, obrázky, schémata – minimálně 1 grafický prvek na 1 tiskovou stranu), jejich nadpisy, popisky (do 350 znaků), uvedení zdrojů (podrobné informace ke grafickým prvkům níže)
 • podněty aplikací do výuky (v případě příspěvků v rámci rubriky Geografie a škola určitě, v ostatních rubrikách výhodou)
 • seznam použité literatury a zdrojů dat (ideálně do 10 položek) dle citační normy (viz níže)
 • abstrakt v českém a anglickém jazyce (500 znaků, včetně mezer)
 • klíčová slova v českém a anglickém jazyce (4–6 slov či slovních spojení)
 • údaje o autorovi příspěvku (v rámci textu, pouze jméno bez titulů a instituce/pracoviště a e-mailová adresa; v příloze k článku autor uvede jméno s tituly, adresu pro zaslání autorského výtisku a podrobnou informaci o působišti – univerzita, fakulta, katedra apod.

Seznam literatury, práce se zdroji dat

Použité prameny jsou řazeny abecedně podle příjmení autorů. Pokud jsou uvedeny práce jednoho autora, jsou řazeny vzestupně podle roku vydání. Jde-li o práce jednoho autora vydané v jednom roce, jsou řazeny abecedně podle prvního slova názvu a označeny písmeny a, b, c… u roku vydání. Pokud není autor uveden, publikace je zařazena podle prvního slova v názvu.

Bibliografické citace musí odpovídat následujícím vzorům:

 • Citace článku z časopisu:
  KUČERA, Z. (2011): Rozmanité cesty regionální geografie. Geografické rozhledy, 20(5), 14–18.
 • Citace knihy:
  TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň.
 • Citace kapitoly z knihy:
  MARCOU, G. (1993): New tendencies of local government development in Europe. In: Bennet, R. J. (ed.): Local government in the new Europe. Belhaven Press, London, 51–66.
 • Citace z internetového zdroje:
  MONNET, J. (2011): The symbolism of place: a geography of relationships between space, power and identity. European journal of geography. www.cybergeo.revues.org/24747 (5. 3. 2017).
  Městská a obecní statistika, Český statistický úřad. http://vdb.czso.cz/xml/mos.html (1. 2. 2017).
  Odkazy na internetové zdroje obsahují název webových stránek, plný (funkční) hypertextový odkaz a datum citování.
 • Odkazování literatury a zdrojů v textu:
  Odkaz na publikaci v textu se provádí uvedením autora a roku vydání (v závorce). Např.: Vymezováním migračních proudů se zabýval Korčák (1961), později na něho navázali jiní (Hampl a kol. 1978).
  V případě doslovné citace důležitého závěru nebo převzetí konkrétních údajů, se doslovná citace uvede v uvozovkách a za letopočet nutno uvést číslo stránky v citované publikaci. Např.: Autoři uvádí, že „morfometrická analýza reliéfu nachází uplatnění i mimo samotnou geomorfologii, jelikož reliéf a jeho vlastnosti jsou důležitými faktory i pro ostatní dílčí geografické a geovědní disciplíny“ (Křížek, Krause 2017, s. 2).

Grafické prvky, přílohy k článkům

 • Grafy a tabulky autor poskytuje ve zdrojové podobě (Excel, Word).
 • Fotografie z digitálních fotoaparátů dodávejte ve výchozím rozlišení fotoaparátu (nezmenšovaný pro web, bez převodů barevných prostorů). U skenů prosíme o kvalitní reprodukce v rozlišení 300 dpi při reprodukci 1:1 (u šedoškálových a barevných ilustrací), 1200 dpi u pérovek.
 • U map, schémat a technických ilustrací preferujeme vektorový formát dat (.pdf, .eps, .ai). Není-li dostupný, akceptujeme bitmapový formát (.tif, .jpg) splňující dané kvalitativní parametry (viz výše). Vždy uvítáme – vedle náhledového pdf/jpg – zdrojový soubor (soubor v nativním formátu programu, kde byl vytvořen).
 • Konečnou podobu ilustračním prvkům (včetně grafů a tabulek) dává grafické studio vydavatelství.
 • Veškeré grafické prvky jsou opatřeny názvem, popiskem, zdrojem dat/informací o autorovi.
 • Redakce časopisu nabízí publikování přílohových materiálů (které nemohou či nemají být přímou součástí tištěné verze příspěvku) na webu časopisu.

Evidence příspěvku v databázi RIV

 • Příspěvky uveřejněné v Geografických rozhledech (původní odborné články a přehledové články) autoři evidují do databáze RIV. Jako hlavní obor uvádějí: AM – Pedagogika a školství; vedlejší obor: DE – Zemský magnetismus, geodesie, geografie.
 • Redakce neručí za správnost údajů uvedených v RIV. Jako podklad pro výkaz příspěvku v RIV lze využít elektronické údaje o příspěvku uvedené na webu časopisu.

Recenzní řízení

Všechny příspěvky procházejí recenzním řízením. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Autor obdrží anonymní výsledek recenzního řízení, kde je uvedeno, zda byl článek odmítnut či přijat, zda byl přijat bez úprav nebo jaké jsou k němu připomínky (v takovém případě jsou připojeny s požadavky na konkrétní úpravy). Recenzní řízení se skládá z (na sobě nezávislých) posudků dvou odborníků z oboru a připomínek šéfredaktora, výkonného redaktora a redakční rady. Redakční rada, v čele s šéfredaktorem a výkonným redaktorem, si vyhrazuje právo nabízený příspěvek odmítnout pro nesplnění požadavků na odevzdání rukopisu nebo nedostatečnou kvalitu. Redakce a vydavatel si vyhrazují právo podrobit veškerý text i grafické prvky jazykové a grafické revizi.

Kam zaslat příspěvek

Příspěvky se zasílají elektronicky na e-mailovou adresu predplatne@geograficke-rozhledy.cz. Rozsáhlejší přílohy je vhodné zasílat prostřednictvím úschoven (např. http://www.uschovna.cz, http://www.leteckaposta.cz).

Publikování

 • Separáty se zhotovují pouze v elektronické podobě (soubor .pdf). Redakční rada a nakladatel P3K si vyhrazuje právo uveřejnit publikované příspěvky na webových stránkách časopisu. Autor souhlasí s tím, aby článek v případě, že je přijat k publikování, byl také publikován v elektronické verzi.
 • Autorský výtisk časopisu je zasílán autorovi poštou.
 • Příspěvky a recenze nejsou honorovány.