Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TŮMOVÁ, M. (2017): Města ve světle kartografických pramenů. Geografické rozhledy, 27(2), 8–11.

Stáhnout článek

Přílohy:

Proměny měst a městeček na mapách panství (obrazová příloha)

Abstrakt: Řešení problémů dnešních měst a úvahy o jejich budoucím rozvoji jsou nemyslitelné bez znalosti jejich vývoje v minulosti. Článek upozorňuje čtenáře na širokou škálu kartografických pramenů, které lze při studiu dějin měst využít. Zvláštní pozornost věnuje kartografickým pramenům srovnávacím a individuálním, přičemž jejich výpovědní hodnota je dokumentována na příkladu poddanských měst a map panství z období před nástupem industrializace.

Klíčová slova: historická geografie, poddanské město, raný novověk, kartografické prameny, mapy panství

Abstract (EN): Towns in the light of cartographic sources. Solving the problems of today's towns and thinking about their future development are unimaginable without knowledge of their development in the past. This article draws the reader's attention to a wide range of cartographic sources that can be used to study towns in past and past towns. Particular attention is paid to comparative and individual cartographic sources, their verbal value being documented on the example of the serfdom towns and the estate maps from the period before the industrialization.

Keywords (EN): historical geography, serfdom town, early modern history, cartographic sources, estate maps