Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JÍCHOVÁ, J., NETRDOVÁ, P. (2017): Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce. Geografické rozhledy, 27(2), 20–23.

Stáhnout článek

Přílohy:

Vývoj studia geografie zločinu (textová příloha)

Abstrakt: Mapování kriminality patří k tématům, na kterých lze dobře ukázat jak význam kartografických zásad a práci s geoinformačními systémy (GIS) v praxi, tak i přínosy geografického myšlení při interpretaci map. Díky narůstajícímu počtu volně dostupných datových zdrojů a větší dostupnosti GIS softwarů je možné zařadit téma geografie kriminality i do výuky, a to jak v teoretické, tak praktické rovině. V článku prezentujeme možnosti využití tématu mapování kriminality a metod znázornění ohnisek trestných činů ve výuce.

Klíčová slova: mapování kriminality, ohniska kriminality, GIS, CrimeStat, výuka

Abstract (EN): Crime mapping as a topic and practical activity in teaching. Crime mapping is one of the topics on which the importance of cartographic principles and work with geoinformation systems (GIS) in practice, as well as the benefits of geographic thinking in interpreting maps, can be shown. Due to an increasing number of freely available data sources and a greater availability of GIS software, it is possible to include the subject of geography of crime in theoretical and practical education as well. In this paper, we present the possibilities of using the topic of crime mapping and methods of hot spots representation in teaching.

Keywords (EN): crime mapping, crime hot spots, GIS, CrimeStat, education