Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOCOVÁ, T. (2015): Miskoncepce ve výuce geografie II. Geografické rozhledy, 25(2), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Text se zamýšlí nad různorodými možnostmi vzniku miskoncepcí a představuje metody vhodné k jejich diagnostice ve školní praxi. Práce s miskoncepcemi (resp. prekoncepcemi) ve výuce je velmi důležitá, protože dětské vnímání okolního světa se významně podílí na procesech učení. Článek představuje metodiku výuky geografie zaměřenou na minimalizaci vybrané miskoncepce.

Klíčová slova: vzdělávání, prekoncepce, miskoncepce, pedagogický konstruktivismus

Abstract (EN): Misconceptions Concerning Geography Instruction – Part 2. This article considers various possibilities for the emergence of misconceptions and presents appropriate methods for their diagnosis in practice. Working to combat misconceptions (or preconceptions) in instruction is very important, because children’s perceptions of the world greatly impact learning processes. The article presents methods for geography instruction that seek to minimize a number of misconceptions.

Keywords (EN): education, preconceptions, misconceptions, constructivist learning