Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D. (2015): Golfová hřiště – nový prvek v krajině. Geografické rozhledy, 25(2), 24–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Charakteristiky golfových hřišť v Česku v roce 2013 (mapa)

Abstrakt: Golfová hřiště patří mezi výrazné krajinotvorné prvky, jejichž počet se za posledních 20 let na území Česka více jak zdesetinásobil. Jejich existence je vítaným novým prvkem v propagaci cestovního ruchu, ale také předmětem diskuse. Příspěvek vychází ze studie, která se snažila postihnout na jakých plochách z hlediska využití půdy tato hřiště vznikají, zda jsou případně areály hřišť vyňaty ze zemědělského půdního fondu a je za ně placena daň odpovídající jejich současnému využití. Na základě podrobné analýzy jednotlivých parcel a dalších charakteristik byla vytvořena typologie 103 golfových hřišť existujících v Česku k roku 2013.

Klíčová slova: cestovní ruch, Česko, daň z nemovitosti, golfová hřiště, využití ploch

Abstract (EN): Golf Courses: A New Element of the Landscape. Golf courses are a significant element in shaping landscapes. During the last 20 years their number has increased tenfold in Czechia. The existence of golf courses is a welcome addition in promoting tourism; however, it is also subject to debate. This article arises from a study that seeks to ascertain the types of properties, in terms of land-use, that are developed into golf courses. Specifically, it asks whether land for golf courses was removed from available agricultural lands and whether property taxes are being paid in accordance with the land’s current use. Based on detailed analysis of the individual land parcels and other characteristics, researchers created a typology of the 103 golf courses in Czechia in 2013.

Keywords (EN): tourism, Czechia, property tax, golf courses, land use