Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOCOVÁ, T. (2015): Miskoncepce ve výuce geografie I. Geografické rozhledy, 25(1), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek pojednává o miskoncepcích ve výuce geografie. Ty mají velký vliv na procesy učení, a tak má být práce s nimi nedílnou součástí výuky. Při poznávání vstupují původní dětské představy (tzv. prekoncepce) do konfrontace s vědeckými představami prezentovanými ve škole. Díky rigidnosti prekoncepcí je výsledkem kognitivního střetu neporozumění novým pojmů či vztahům mezi nimi (miskoncepce). Článek pojmy prekoncepce a miskoncepce definuje a poté komentuje některé vybrané příklady miskoncepcí v geografii ze školní praxe. V závěru se příspěvek snaží stručně poukázat na možnosti práce s miskoncepcemi ve výuce.

Klíčová slova: vzdělávání, prekoncepce, miskoncepce, pedagogický konstruktivismus

Abstract (EN): Misconceptions Concerning Geography Instruction – Part 1 This article explores misconceptions in geography instruction. These misconceptions have a great impact on teaching processes and, therefore, working with them is in integral part of instruction. In the process of learning, childish notions (so-called preconceptions) come into conflict with scientific ideas presented at school. Due to the rigid nature of these preconceptions, such cognitive conflict often results in misunderstanding new terms or relationships between them and other terms (misconceptions). The article defines preconception and misconception and explores a few examples of misconceptions in geography, based on classroom experience. The conclusion seeks to briefly outline possibilities for dealing with misconceptions in instruction.

Keywords (EN): education, preconception, misconception, constructivist learning