Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SPILKOVÁ, J. (2015): Spotřeba tabáku a kouření u české mládeže. Geografické rozhledy, 24(5), 2–4.

Stáhnout článek

Abstrakt: Kouření cigaret je vážným problémem české mládeže. 42 % chlapců a 43 % dívek ve věku 15–16 let uvádí, že během posledního měsíce pravidelně kouřili cigarety, přičemž alespoň jednou zkusilo cigaretu 75 % dotazovaných. Kouření ovlivňuje řada faktorů na různých úrovních sledování. Mezi mladými lidmi je to pak především složení rodiny (přítomnost obou vlastních rodičů), spokojenost ve vztahu k rodičům či dosažené vzdělání rodičů a ekonomická situace rodiny. Riziko pravidelného kouření závisí také na typu navštěvované školy, přičemž nejvíce kouří studenti učilišť a nejméně gymnazisté. Z geografického hlediska nalezneme nejvíce kouřících mladistvých v obcích do 5000 obyvatel. Při pohledu na volnočasové aktivity se ukázalo, že silné denní kouření nejvíce souvisí s aktivitou chození ven po večerech s kamarády, následováno hraním na hracích automatech. Výsledky dostupných studií zaměřených na kouření ukazují, že je nutno nejen vytvořit efektivní kampaně prevence kouření u mladých, ale především zajistit dobrý příklad a vzor ve vlastní rodině, popř. v rámci formujícího prostředí školy.

Klíčová slova: mládež, rizikové chování, kouření, individuální faktory, rodina, prostředí školy, geografické faktory

Abstract (EN): Tobacco use and Smoking Among Czech Youth. Smoking cigarettes is a serious problem among Czech teenagers. 42% of boys and 43% of girls age 15–16 admit to smoking regularly during the last month, while 75% of respondents have tried smoking at least once. A number of factors at different levels influence the likelihood of smoking. Among young people, family composition (the present of both parents), satisfaction in relationships with parents, the educational level attained by the parents and the family’s economic situation rank as leading factors. The likelihood of regular smoking is also dependent on the type of school a young person attends, with trade school students most likely and grammar school students least likely to smoke. From a geographical standpoint, the highest rates of teenage smokers are found in municipalities with less than 5000 inhabitants. A closer look at free-time activities shows that smoking most strongly correlates with going outside with friends in the evenings, followed by playing slot machines. The results of available studies on smoking demonstrate the necessity not only of creating effective campaigns for the prevention of smoking among youth, but first and foremost the importance of creating good examples within teenagers’ own families or within formative school environments.

Keywords (EN): teenagers, risk behaviour, smoking, individual factors, family, school environment, geographical factors