Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BŘEŽNÝ, M. (2015): Sesuvy – hrozba i krása. Geografické rozhledy, 24(4), 4–5.

Stáhnout článek

Přílohy:

Winter Olympic Games, geographical aspects, assessing success of countries

Abstrakt: Sesuvy jsou přírodním jevem, který významně ovlivňuje tvář krajiny. Jsou výsledkem svahových pohybů, které jsou vyvolané působením gravitace na hmotu svahu. Na vznik sesuvů má ale vliv celá řada dalších faktorů, od těch přírodních až po antropogenní. Sesuvy mají velký vliv na geo- i biodiverzitu. Jsou ale také přírodní hrozbou, s níž je třeba počítat. Smyslem článku je nastínit příčiny sesuvů a ukázat jejich negativní a pozitivní důsledky.

Klíčová slova: sesuv, riziko, stabilita svahů, podzemní voda, pseudokrasové jeskyně, zemětřesení

Abstract (EN): Landslides – A Threat and a Wonder. Landslides are an interesting natural phenomenon that significantly effects the landscape. They result from slope movements, induced by the force of gravity on a slope mass. The formation of landslides is, however, influenced by many other factors, from natural to anthropogenic. Landslides have a significant impact on geo- and biodiversity. At the same time, they are a natural threat to be reckoned with. This article seeks to outline the causes of landslides and to highlight their negative and positive consequences.

Keywords (EN): landslide, natural hazards, slope stability, groundwater, pseudo-karst caves, earthquake