Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KRÁL, L. (2015): Geoinformatické kurikulum a jeho aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 24(4), 16–18.

Stáhnout článek

Přílohy:

Strašnice – Bariéry (GIS vrstvy)

Abstrakt: Článek předkládá návrh požadovaných dovedností pro práci s geoinformačními technologiemi. Je sestaven na základě obsahové analýzy vzdělávacích zahraničních a českých dokumentů. Strukturován je do čtyř částí, které jsou zaměřeny na vstup a editaci dat, jejich transformace, analýzy a vizualizace. V návrhu jsou u jednotlivých dovedností uvedeny konkrétní příklady, které pomáhají ilustrovat a vyzkoušet danou dovednost. Ukázky těchto úloh jsou obsahově zaměřeny na problematiku bariér pro vozíčkáře. Na webu Geografických rozhledů jsou k dispozici potřebná data i s videi. Návrh by měl posloužit jako inspirace pro učitele zvažující zapojení GIS do výuky.

Klíčová slova: geoinformatické dovednosti, kurikulum, GIS ve výuce

Abstract (EN): GIS Curriculum and Its Application in Instruction. This article presents a proposal of desired skills for work with geographic information technologies. It presents a content analysis of both Czech and foreign curriculum documents. This analysis focuses on four main sections: editing data, data transformation, analysis and visualization. The proposal lists specific examples that help to illustrate and assess certain skills from these various skill areas. The example tasks focus on the issue of barriers to wheelchairs. The Geografické rozhledy website has links to data and video-segments for these lessons. The proposal should serve as inspiration for teachers considering including GIS in geography instruction.

Keywords (EN): GIS skills, curriculum, GIS in instruction