Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HÁTLE, J, JAROŠ, J., LYSÁK, J. (2015): Vybrané aspekty znázorňování hranic na mapách. Geografické rozhledy, 24(3), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek přináší souhrn kartografických pravidel používaných pro znázorňování hranic. Hranice představují důležitý geografický prvek a jejich správné kartografické zpracování je důležité pro tvorbu kvalitních map. Hranice jsou stručně představeny v kontextu geografické regionalizace a z pohledu znázorňování areálů na mapách. Dále jsou diskutovány vybrané vlastnosti hranic, podstatné z hlediska kartografie. Klíčovou částí článku je podrobný popis používaných způsobů pro znázorňování hranic na mapách, s důrazem na vysvětlení jednotlivých parametrů liniového znaku. Důraz je kladen zejména na hranice administrativních jednotek a řešení problémových míst. Problematika je ilustrována na řadě konkrétních případů.

Klíčová slova: kartografie, hranice, parametry liniového znaku

Abstract (EN): Select Aspects of Depicting Borders on Maps. The article presents a summary of cartographic rules concerning the depiction of borders. Borders are important geographic features and correct cartographic treatment of borders is critical in creating high-quality maps. The article briefly presents boundaries in the context of geographical regionalization and from the perspective of representing areas on maps. It also discusses select properties of borders that are essential for cartography. The article then presents a key section with detailed descriptions of methods for depicting borders on maps. It emphasizes the explanation of the various parameters of line symbols. Using a number of examples, the text focuses on the boundaries of administrative units and on resolving complicated areas.

Keywords (EN): cartography, borders, line symbol parameters