Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KRÁL, L. (2015): Geoinformatické dovednosti v českých a zahraničních vzdělávacích dokumentech. Geografické rozhledy, 24(3), 20–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Geografické informační systémy získávají v naší společnosti stále větší význam. Po akademické a profesní sféře pronikají také do středoškolského i základního školství. Jejich využití je již zakotveno v RVP. Otázkou však zůstává, je-li toto zakotvení dostatečně náročné z hlediska požadovaných výkonů žáků, a zda je prezentováno pro učitele návodným způsobem. Tento příspěvek si klade za cíl zhodnotit na základě obsahové analýzy českých a vybraných zahraničních vzdělávacích dokumentů úlohu geoinformatických technologií ve středoškolském vzdělávání. Na základě této analýzy je předložen nejvhodnější zahraniční model (Geography for Life, USA) a porovnán s ostatními.

Klíčová slova: GIS, geoinformatika, sekundární vzdělávání, kurikulum

Abstract (EN): GIS Skills in Czech and Foreign Educational Documents. Geographic information systems are assuming increasingly greater significance in our society. Beyond the academic and professional realms, GIS is entering into secondary and even primary education. Its use is clearly sanctioned in the Framework Educational Programme (FEP). Questions remain, however. Is GIS’ inclusion in FEP sufficiently rigorous? Is GIS presented to teachers in an instructional way? This article seeks to evaluate – based on analyses of Czech and select foreign, national curriculum documents – the role of geographic information technologies in secondary education. On the basis of this analysis, the article presents the most appropriate foreign model (Geography for Life, USA) and compares it with the other models.

Keywords (EN): GIS, geoinformatics, secondary education, curriculum