Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MÜLLER, M. (2014): Tropické cyklony. Geografické rozhledy, 24(2), 8–10.

Stáhnout článek

Přílohy:

Grafy
Obrázky

Abstrakt: Tropické cyklony jsou oblačné víry, které vznikají nad tropickými oblastmi oceánů, z nichž čerpají energii. Rozsáhlé skupiny bouřkových oblaků způsobují lokální pokles tlaku vzduchu, sbíhavé proudění a rotaci celého systému. Kromě vysoké rychlosti větru jsou hlavními nebezpečnými projevy vzdutí moře a intenzivní deště. Oproti mimotropickým cyklonám bývají tropické cyklony méně rozsáhlé, zato však hlubší a tudíž ničivější. Ročně téměř 100 z nich dosáhne stádia tropické bouře. Jsou pečlivě sledovány, přičemž klíčovou roli hrají meteorologické družice. Nejvíce tropických cyklon je detekováno v západním Tichomoří; zdejší tajfuny také dosahují největší intenzity. Na rozdíl od jiných oblastí se zde tropické cyklony vyskytují celoročně, vrchol sezóny nicméně nastává stejně jako jinde dva měsíce po letním slunovratu, což souvisí s tepelnou setrvačností vody.

Klíčová slova: tropická cyklona, hurikán, tajfun, přírodní ohrožení

Abstract (EN): Tropical Cyclones. Tropical cyclones are cloud-filled vortexes that develop above the oceans’ tropical regions, from which they also draw energy. Large groups of convective storms cause a localized drop in air pressure, convergent winds and the rotation of the entire system. In addition to high wind speeds, the primary dangers of tropical cyclones include storm surges and intense rain. In contrast to extratropical cyclones, tropical cyclones tend to be smaller in areal extent, yet deeper and consequently more destructive. Nearly 100 storms each year attain the status of tropical storm. These are carefully monitored with help from meteorological satellites. The greatest numbers of tropical cyclones tend to be detected in the western Pacific; typhoons in this region more frequently reach the greatest intensities. In contrast with other world regions, tropical cyclones occur here throughout the year, although as with other parts of the world the season reaches its climax two months after the summer solstice – in conjunction with the heating patterns of the world’s oceans.

Keywords (EN): tropical cyclone, hurricane, typhoon, natural hazard