Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

CHODĚJOVSKÁ, E. (2014): Historiografie a její prameny. Geografické rozhledy, 24(1), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá historickými prameny. V první části jsou představena kritéria, podle nichž jsou prameny členěny, a pak podrobně rozebráno třídění podle hlediska vnějších znaků, kdy rozlišujeme prameny hmotné, tradiční, obrazové a písemné. Kategorie jsou následně ilustrovány na zcela konkrétních příkladech při zvoleném tématu studia - urbanizovaná kulturní krajina. Toto téma dobře ilustruje význam historických pramenů jako takových: poznání místa, v němž člověk žije – v prostoru i v čase – je podstatné pro budování vlastní identity. Aby nebyla zatížena nepravdami a ovlivněna ideologiemi, je třeba přistupovat k pramenům kriticky a využívat postupy, které si historiografie a další obory vybudovaly.

Klíčová slova: historické prameny, historiografie, pomocné vědy historické, historická kritika, vlastivěda

Abstract (EN): Historiography and its Sources. This article discusses historical sources. The first section introduces criteria, by which sources can be classified. It includes a detailed discussion of source classification based on external characteristics, distinguishing between material, traditional, visual and written sources. These categories are then explored through specific examples, based on a selected topic of study: urban, cultural landscape. This topic well illustrates the significance of historical sources as such: coming to know a place that is inhabited by man – in space and time – is essential in formulating a sense of identity. In order to ensure that research is not burdened with untruths or influenced by ideologies, it is necessary to assume a critical stance towards sources and utilize procedures developed in historiography and other fields.

Keywords (EN): historical sources, historiography, auxiliary historical studies, historical critics, national (local) history