Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOPP, J. (2017): Voda ve městech – výzvy a řešení pro 21. století. Geografické rozhledy, 27(1), 8–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Nové přístupy hospodaření s vodou ve městech se soustředí na vsakování srážkové vody a zvýšení výparu za účasti městské zeleně. Nové prvky v městské krajině, např. propustné chodníky, zelené střechy nebo vsakovací rýhy, přispívají k posílení hydrologické, klimatické, ekologické, rekreační a sociální funkce vody ve městech.

Klíčová slova: vodní hospodářství, hydrologie měst, ekohydrologie, klimatická změna, zelené střechy

Abstract (EN): Water in the cities – challenges and solutions for the 21st century. New approaches to water management in cities focus on the rainwater infiltration and the evapotranspiration from the participation of urban greenery. The new elements in the urban landscape, for example permeable pavements, green roofs or infiltration trenches, contribute to the strengthening of the hydrological, climatic, ecological, recreational and social functions of water in the cities.

Keywords (EN): water management. urban hydrology, ecohydology, climate change, green roofs