Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAMETOVÁ, M. (2014): Knihovna geografie zpřístupňuje Geografické rozhledy online. Geografické rozhledy, 23(5), 18.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek stručně představuje geografickou databázi bohemik GEOBIBLINE a jedno z jejích excerpovaných periodik (Geografické rozhledy). Uvádí základní informace o zpracování Geografických rozhledů v rámci GEOBIBLINE a možnostech vyhledávání v databázi, včetně dostupnosti plných textů.

Klíčová slova: Geografická knihovna, GEOBIBLINE, Geografické rozhledy, geografické databáze, dostupnost plných textů

Abstract (EN): This article presents the geographical database GEOBIBLINE and one of its cited periodicals (Geografické rozhledy). It includes basic information concerning the processing of Geografické rozhledy within GEOBIBLINE and describes various ways the database can be searched, including the availability of full texts.

Keywords (EN): Geographical library, GEOBIBLINE, Geografické rozhledy, geographical databases, availability of full texts