Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VRZALOVÁ HEJSKOVÁ, M. (2014): Obraz Španělska a kulturní stereotypy očima českých cestovatelů. Geografické rozhledy, 23(5), 30–31.

Stáhnout článek

Přílohy:

Doplňkové materiály

Abstrakt: Článek se zabývá obrazem Španělska v českých zemích tak, jak ho popsali a interpretovali čeští cestovatelé, kteří navštívili tuto zemi v meziválečném období. Je zajímavé pozorovat, jak některé opakující se stereotypy zakrývají kulturní, etnickou a lingvistickou různost multikultur mího Španělska.

Klíčová slova: obraz Španělska, cestopisy, stereotypy, interkulturní komunikace

Abstract (EN): Spain’s Image and Cultural Stereotypes through the Eyes of Czech Travellers. This article examines Spain’s image in the Czech lands as it was created and interpreted by Czech travellers who visited Spain during the interwar period. It is interesting to observe how some of the established stereotypes obscure the cultural, ethnic and linguistic variety of multicultural Spain.

Keywords (EN): image of Spain, travel books, stereotypes, intercultural communication