Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KLIMENT, Z. (2018): Proměny Oranžské řeky. Geografické rozhledy, 27(3), 26–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Povodí Oranžské řeky se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody, což je dáno jednak přírodními podmínkami, jednak zvyšující se poptávkou po vodě. V povodí byla a je realizována řada vodohospodářských opatření, jejichž cílem je zadržet a zužitkovat vodu ze srážkově bohatších horských pramenných oblastí. Dochází tak k vylepšení situace v povodí Vaalu a některých sousedních povodích, ale v dolní části povodí Oranžské řeky se poměry znatelně zhoršují, to jak z hlediska vodnosti, tak kvality vody.

Klíčová slova: Oranžská řeka, hydrologická bilance, vodohospodářská opatření, kvalita vody

Abstract (EN): Changes of Orange River The Orange River basin has long been stressed by water deficiency, due to both natural conditions and to the increasing demand for water. Several water management measures have been and are being implemented in the catchment area to accumulate and use water from the mountain rainfall- rich headwater areas. We can observe improvements in the situation in the Vaal basin and some neighboring river basins, but the conditions in the lower part of the Orange River basin are getting noticeably worse in terms of both water quantity and water quality.

Keywords (EN): Orange River, hydrological balance, water management measures, water quality