Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

CHROMÝ, P., ŠIFTA, M. (2018): Kdo vládne globálním systémům? Geografické rozhledy, 27(4), 4–7.

Stáhnout článek

Přílohy:

Wallerstein vs. Huntington – nejznámější koncepce globálního systému
Vybrané články z Geografických rozhledů k tématu globálních problémů, globalizace a makroregionalizace světa

Abstrakt: Globální systém je určován a vytvářen vztahy různé povahy, a to jak v přírodní, tak i v sociální sféře. Zatímco přírodní globální systémy změnám v čase podléhají pozvolněji a jsou probádány relativně dostatečně, společenské globální systémy se vyvíjejí o poznání dynamičtěji a jsou tak stále předmětem diskuzí a nezřídka i spekulací. V tomto článku se zaměříme právě na rychle se proměňující systémy ekonomického, sociálního, kulturního, technologického či politického charakteru, na jejich vývoj a na to, kteří aktéři v nich hrají důležitou roli.

Klíčová slova: globální systém, globální aktéři, globální moc, globální síť, globální vztahy, vývoj globálního systému

Abstract (EN): Who governs the global system? The global system is determined and created by relationships of a different character, both in the natural and social spheres. While natural global systems are subject to more gradual change over time and are researched relatively sufficiently, social global systems are evolving more dynamically, and are therefore increasingly the subject of discussion and speculation. In this article we will focus on rapidly changing systems of economic, social, cultural, technological or political nature, on their development and on what actors play an important role in them.

Keywords (EN): global system, global actors, global power, global network, global relations, development of the global system