Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T. (2018): Globální systémy ve školní výuce. Geografické rozhledy, 27(4), 18–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Globální systémy – očekávané výstupy a příklady úloh

Abstrakt: Příspěvek shrnuje možnosti práce s tématem Globální systémy ve školní praxi. Nastíněny jsou především možnosti aplikace do výuky založené na naplnění očekávaných výstupů a porozumění klíčovým tematickým tvrzením (generalizacím). Zmíněny jsou také příklady možných miskoncepcí, včetně návrhů, jak jim předcházet.

Klíčová slova: geografické vzdělávání, environmentální vzdělávání, systémové myšlení, globální výchova

Abstract (EN): Global systems in school education The paper summarizes the possibilities of working with the topic of Global Systems in school practice. The opportunities for application to teaching, based on the fulfillment of expected outcomes and understanding of key thematic assertions (generalizations), are demonstrated. Also, the examples of possible misconceptions, including suggestions on how to prevent them, are mentioned.

Keywords (EN): geographic education, environmental education, system thinking, global education