Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

JANUROVÁ, K., PAVELKOVÁ, L. (2018): Česko jako malá laboratoř mezinárodní migrace. Geografické rozhledy, 27(4), 20–23.

Přílohy:

Abstrakt: Migrace jako nedílná součást světové historie i současnosti, a téma nosné na informace i podněty pro analytické myšlení, by měla být zařazována (nejen) do výuky zeměpisu. Článek ukazuje, že výuka o migraci vyvažuje vliv zkreslených informací šířených ve veřejném diskurzu. Umožňuje objevovat mezioborové a časové souvislosti a přibližuje studentům globální jevy na příkladu vlastní země. Článek také shrnuje migrační situaci Česka, včetně historického vývoje v posledním století, čímž poskytuje příklady do výuky.

Klíčová slova: migrace, Česko, determinanty migrace, práce s informacemi

Abstract (EN): Czechia as a small laboratory of international migration As an inseparable part of world history and present, and an information-rich topic stimulating analytical thinking, migration should be included in geographical education. Migration teaching balances out the effect of biases spread in the public discourse. It enables to discover interdisciplinary and time relations and demonstrate global phenomena on the example of one’s own country. Czechia’s migration situation and its historical development are also summarized, providing teaching examples.

Keywords (EN): migration, Czechia, migration determinants, work with information