Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVÁČEK, A. (2018): Střední Evropa a území Československa mezi Západem a Východem. Geografické rozhledy, 28(1), 4–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zamýšlí nad střední Evropou a konkrétněji pak územím Československa z pohledu jejich historického postavení a rozdělení mezi Západem a Východem. Sleduje, kdy a proč lze území Česka a Slovenska vnímat spíše jako součást evropského Západu nebo naopak Východu. Dochází k závěru, že vznikem společného Československa 1918 došlo k propojení dvou značně rozdílných oblastí střední Evropy, načež vývoj v následujících sto letech vedl k minimalizaci zpočátku velkých hlavně socioekonomických rozdílů mezi Českem a Slovenskem.

Klíčová slova: střední Evropa, Československo, Západ, Východ, historická geografie, vývoj

Abstract (EN): Central Europe and the territory of Czechoslovakia between the West and the East. This article deals with Central Europe and more specifically with the territory of Czechoslovakia from the point of view of their historical position between the West and the East. It reflects when and why the territory of the Czech Republic and Slovakia can be perceived more as part of the West or part of the East. It concludes that the birth of Czechoslovakia in 1918 involved the interconnection of two diverse areas of Central Europe, and the development in the following hundred years led to the minimization of initially large socioeconomic differences between the Czech Republic and Slovakia.

Keywords (EN): Central Europe, Czechoslovakia, West, East, development