Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TOLMÁČI, L., GURŇÁK, D., CÁKOCI, R., MYDLOVÁ, A. (2018): Geografia a história Česka v edukačnom systéme Slovenska. Geografické rozhledy, 28(1), 18–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článok analyzuje zmenu bázy kľúčových geografických a historických poznatkov o Česku v kognitívnej aj afektívnej oblasti v slovenskej výučbe. V rámci pilotného výskumu sa venuje aj kvantifikácii úrovne poznatkov slovenských stredoškolákov o Česku vyplývajúcich z dotazníkového prieskumu. Charakterizuje ich postoje k Česku a jeho reáliám ako aj subjektívne hodnotenie potreby rozšírenia poznatkovej bázy o tejto krajine.

Klíčová slova: geografia Česka na Slovensku, história Česka na Slovensku, výučba; zmeny vo výučbe, poznatky o Česku na Slovensku, dotazníkový prieskum

Abstract (EN): Geography and history of Czechia in the educational system of Slovakia. The article analyzes the changes of key geographic and historical knowledges about Czechia in the cognitive and affective field of Slovak education. It also deals, on the base of pilot research, with the quantification of the level of knowledge of Slovak secondary school students about Czechia. It characterizes their attitudes towards Czechia, as well as the subjective evaluation of the need to expand their knowledge about Czechia.

Keywords (EN): geography of Czechia in Slovakia, history of Czechia in Slovakia, teaching, changes in education, knowledge about Czechia in Slovakia, questionnaire survey