Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUPKOVÁ, L., LIPSKÝ, Z., BOUDNÝ, Z. (2018): Proměny krajiny Kutnohorska v obrazech. Geografické rozhledy, 28(2), 8–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek, který vznikl v rámci projektu NAKI II s názvem „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ (www.zaniklekrajiny.cz), se zabývá změnami krajiny v Kutné Hoře, Kaňku a Sedleci v posledních 200 letech a odrazem těchto změn v obrazech. Využity jsou různé typy „obrazů“ – srovnávací fotografie, veduta, staré mapy a letecké fotografie. Blízké okolí Kutné hory je typickou postmontánní krajinou poznamenanou v minulosti intenzívní těžbou stříbra. Současný krajinný pokryv a využití krajiny jsou zcela odlišné. Byl zaznamenán nárůst lesů, sadů, vinic, zástavby a také opuštěné půdy.

Klíčová slova: Kutnohorsko, změny krajiny, obrazové materiály

Abstract (EN): Changes of landscape in Kutnohorsko region in pictures. This article created within the project NAKI II “Heritage of lost landscapes: identification, reconstruction and presentation” (www.zaniklekrajiny.cz) deals with landscape change in Kutná Hora, Kaňk and Sedlec during the last 200 years and its reflection in pictures. Different types of “pictures” are used – comparative photos, veduta, old maps and aerial photos. The immediate surroundings of Kutná Hora represent a typical mountain landscape affected by intense extraction of silver ore in the past. The current land cover and use of the landscape are completely different:an increase in the area of forests, orchards, vineyards, buildings and also abandoned land was recorded.

Keywords (EN): Kutná Hora region, landscape changes, pictures