Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUČERA, Z. (2018): Obraz není jen zobrazení, obraz je také předmět. Geografické rozhledy, 28(2), 20–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Geografie pracuje s celou řadou vizuálních pramenů a informací. Přičemž tyto prameny se často studují právě pro jejich vizuální obsah. Přestože je vizuální obsah hlavním nositelem informace obsažené v obrazech, nejsou obrazy pouze vyobrazení, ale je třeba je chápat jako trojrozměrné objekty. Především hmotná povaha obrazů totiž umožňuje využívání, zachování a šíření poselství v obrazech obsažených. Článek se proto zaměřuje na diskuzi skutečné podstaty obrazů jako předmětů.

Klíčová slova: obraz, materiální kultura, vizuální gramotnost, kulturní geografie

Abstract (EN): Image is not just a picture, image is also a thing. Geography makes use of a whole array of visual sources and information. Such sources are primarily studied for their visual content. Although visual content is a main carrier of information comprised in images, those should not be studied as mere pictures, but shall rather be approached as three-dimensional objects. It is the material nature of images that enables utilization, preservation and dissemination of messages held within them. The article thus aims to discuss the actual nature of images as things.

Keywords (EN): image, material culture, visual literacy, cultural geography