Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KŘÍŽEK, M. (2019): Oběh Země kolem Slunce. Geografické rozhledy, 28(3), 4–9.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje vývoj názorů na oběh Země kolem Slunce, jeho fyzikální charakteristiku, důkazy a důsledky tohoto oběhu. Detailně je popsána podstata geocentrického a heliocentrického názoru. Zvláštní pozornost je věnována vysvětlení Keplerových zákonů. V článku jsou opraveny miskoncepty, které se objevují v některých českých geografických učebnicích.

Klíčová slova: oběh Země kolem Slunce, geocentrický model, heliocentrický model, Keplerovy zákony

Abstract (EN): The Earth motion around the Sun. The paper presents the evolution of views on Earth motion around the Sun, orbital characteristics, the evidence and the consequences of this motion. The essence of geocentric and heliocentric models is described in detail. Special attention is paid to explaining Kepler’s laws. The article corrects misconceptions that appear in some Czech geographic textbooks.

Keywords (EN): Earth motion around the Sun, geocentric model, heliocentrism, Kepler’s laws