Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

DANĚK, P. (2019): Proměny sinhálského buddhismu. Geografické rozhledy, 28(4), 16–19.

Abstrakt: Šrí Lanka patří k nejvíce buddhistickým zemím na světě. Cílem článku je přiblížit vznik sinhálského buddhistického nacionalismu a poukázat na proměňující se roli náboženství v moderní postkoloniální společnosti. Pozornost je věnována třem tématům: (1) spojení sinhálského nacionalismu a buddhismu, které vedlo ke vzniku protestantského buddhismu, (2) vztah monastického buddhismu a lidového náboženství, a (3) spojení náboženství s politickými cíli ve formě krajně pravicového politického buddhismu, který byl překážkou mírového řešení občanské války a pokračuje xenofobními postoji vůči menšinám.

Klíčová slova: sinhálský nacionalismus, protestantský buddhismus, politický buddhismus, občanská válka, buddhizace prostoru, Šrí Lanka

Abstract (EN): The changes of Sinhalese Buddhism. Sri Lanka is one of the most Buddhist countries of the world. The objective of this paper is to discuss the sources of Sinhalese Buddhist nationalism and to link changes within the religion to social and political development of modern postcolonial society. The paper deals with three topics: (1) link between Sinhalese nationalism and Buddhism, leading to creation of the Protestant Buddhism; (2) relation between monastic Buddhism and popular (spiritual) religion; and (3) political influences, leading to emergence of the right-wing political Buddhism, which opposed the peace solutions of the civil war, and which continues in xenophobic sentiments towards minorities even after the end of the war.

Keywords (EN): Sinhalese nationalism, Protestant Buddhism, political Buddhism, civil war, Buddhisation of space, Sri Lanka