Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

STUCHLÍKOVÁ, Z., PROCH, D. (2019): Chytrá města v Indii na pozadí Módího reforem Geografické rozhledy, 28(4), 26–29.

Abstrakt: Chytrá města přinášejí využití moderních technologií za účelem významné změny podoby tradičního města. Umožňují zlepšení kvality života, ochrany životního prostředí, snížení spotřeby zdrojů, zvýšení efektivity stávající infrastruktury. Indie se pod vedením premiéra Módího rovněž vydala cestou rozvoje chytrých měst, s cílem omezit rizika demografického vývoje a extrémně rychlé urbanizace. Nominováno bylo 100 měst, jež mají zaručit požadovaný výsledek v podobě konkurenceschopného, investičně-atraktivního, udržitelného a pro bydlení příznivého prostředí. Program rozvoje chytrých měst je podpořen řadou iniciativ a rozsáhlých infrastrukturních projektů. Čelí ovšem i kritice, spočívající, zejména u nesouladu projektu se stupněm hospodářského rozvoje země či neslučitelnosti konceptu s lokálními specifiky.

Klíčová slova: urbanizace, chytrá města, infrastruktura, technologie, Indie

Abstract (EN): Indian smart cities within Modi’s reforms. Smart cities use modern technologies for the purpose of significant change in the shape of a traditional city. They should improve the quality of life and sustainable social development, environmental protection, reduce resources consumption, and improve efficiency of existing infrastructure. India, under the leadership of Prime Minister Modi, has also embarked on a way of developing smart cities concept to confront the risks of demographic development and rapid urbanization. One hundred cities were nominated to guarantee the desired result consisting of a competitive, investment-attractive, yet sustainable and favourable environment. The program is supported by an array of other initiatives and large-scale infrastructure projects. In spite of a number of positive aspects, smart city projects are facing criticism originating from inconsistency with the level of economic development or risks of incompatibility of the concept with local specifics.

Keywords (EN): urbanisation, smart cities, infrastructure, technology, India