Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

FIALOVÁ, D. (2019): Vltava ve službách člověka. Geografické rozhledy, 28(5), 20–21.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Článek představuje funkce vodních toků, které plnily v minulosti i ty, které plní dnes. Na příkladu nejvýznamnější české řeky Vltavy je představeno využívání vodních toků pro výrobu elektrické energie, jako dopravní cesty nebo místa k rekreaci. Vltava i další řeky jsou zdrojem vody jako suroviny. Vodní toky poskytovaly a poskytují obživu řadě profesí. Umí sloužit, ale také škodit, proto je třeba k nim přistupovat s respektem.

Klíčová slova: Vltava, řeka, vodní tok, doprava, energie, rekreace, symbol

Abstract (EN): The Vltava River in the service of man. The article introduces functions fulfilled by any watercourse, both in the past and today. On the example of the Vltava River, a symbol of Czechia, the article describes its functions as an energy source, transport way, recreation space, and a supplier of raw water. As such, it provides means of livelihood to many professions. The river can serve, but also harm, therefore it has to be treated with respect.

Keywords (EN): Vltava, river, water stream, transport, energy, recreation, symbol