Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

LYSÁK, J., JAROŠ, J., KRAUSE, D., TOMKOVÁ, M. (2019): O legendě intervalových stupnic tematických map. Geografické rozhledy, 28(5), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje praktický pohled na tvorbu grafické podoby legendy tematických map využívající intervalové stupnice. Tvorba legendy je v článku zasazena do kontextu zpracování dat při tvorbě tematické mapy. Důraz je kladen na vysvětlení rozdílů při návrhu legendy pro spojité a diskrétní jevy a vysvětlení obecných principů pro vytvoření správné legendy. Uvedené přístupy jsou ilustrovány na řadě ukázek z různých geografických oborů a doplněny dalšími postřehy z praxe.

Klíčová slova: tematická kartografie, legenda mapy, stupnice, diskrétní a spojité jevy

Abstract (EN): About legend of range-classified scales in thematic maps. The article presents a practical approach to the production of the graphic form of legend using range-classified (interval) scales for thematic maps. Creating a legend is put in the context of data processing in thematic map production. Focus is put on the differences in the design of legends for continuous and discrete phenomena and the explanation of general principles for forming the legend in a correct way. These approaches are illustrated with number of examples from different geographical disciplines and complemented by other practical insights.

Keywords (EN): thematic cartography, map legend, scales, discrete and continuous phenomena