Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MARTÍNEK, J. (2019): Třicet let od pádu železné opony. Geografické rozhledy, 29(1), 4–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek shrnuje základní geografické změny, k nimž došlo v souvislosti s pádem železné opony před 30 lety, roku 1989. V souvislosti s rozpadem sovětského impéria došlo nejen k osvobození jeho satelitů, ale i ke sjednocení některých dosud rozdělených států (mj. Německa), ale i k rozpadu dosavadních federací (Jugoslávie, Sovětského svazu, a vlastně i Československa).

Klíčová slova: železná opona, pád železní opony, 1989, revoluce, Východní blok, Sovětský svaz, bývala Jugoslávie

Abstract (EN): Thirty years since the fall of the Iron Curtain. The article summarizes the basic geographical changes that occurred in relation with the fall of the Iron Curtain 30 years ago, in 1989. The collapse of the Soviet empire brought not only liberation of its satellites, but also unification of some long divided states (including Germany) and vice versa the break-up of existing federations (Yugoslavia, the Soviet Union and also Czechoslovakia).

Keywords (EN): Iron Curtain, fall of Iron Curtain, 1989, revolution, Eastern Block, Soviet Union, former Yugoslavia