Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

NOVOTNÁ, K. (2019): Využití mentálních map ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 29(1), 22–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Náčrtové mapy nám mnoho napovídají o kvalitách představ jedinců o okolním světě (tedy o jejich mentálních mapách). Jako takové však nemusí být využívány pouze k hodnocení místopisných znalostí, ale mohou je hodnotit také samotní žáci. Tím si mohou vyzkoušet základní principy geografického výzkumu, a také rozvíjet své geografické či mapové dovednosti, stejně jako některé občanské kompetence. Za tímto účelem byly vyvinuty dvě výukové aktivity, které jsou představeny v textu.

Klíčová slova: mentální mapa, náčrtová mapa, místopisný pojem, věk, hodnocení znalostí a postojů Abstract

Abstract (EN): Mental maps in geographical education. Sketch maps tell us a lot about the qualities of the students' perceptions of the world (i.e., about their mental maps). As such, however, they may not only be used to assess students' knowledge of topography, but may also be evaluated by students themselves. By doing so, students can practice the basic principles of geographical research. Moreover, they can develop their geographical or map skills, as well as some civic competencies. With this in mind, two teaching activities are presented in the paper.

Keywords (EN): mental map, sketch map, topographical term, age, evaluating of knowledge and attitudes