Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

RAŠKA, P., SLAVÍKOVÁ, L. (2019): Drobné vodní plochy v krajině. Geografické rozhledy, 29(2), 12–15.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Článek představuje drobné vodní plochy, zejména mokřady, tůně a malé vodní nádrže a jejich mnohostranné funkce v krajině. V další části se na příkladu tůní zaměřuje na možnosti a limity obnovy drobných vodních ploch v krajině a jejich význam pro retenci vody v krajině. Součástí článku je též zadání malého projektu tvorby tůní pro žáky vyšších ročníků základních škol, včetně odkazů na podklady pro práci.

Klíčová slova: drobná vodní plocha, retence vody, sucho

Abstract (EN): Small water bodies in landscape The paper presents small water surfaces, mainly wetlands, pools and small water reservoirs and their multiple functions in landscape. It also uses the example of small pools to explain the potential and limits for restoration of small water surfaces and their effect on water retention. The paper also provides instructions for a secondary school project aimed to design a small pool, including the links to source data.

Keywords (EN): small water surface, water retention, drought