Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

LUŽNÝ, D. (2020): Posvátná země – místo náboženského soužití, nebo konfliktů? Geografické rozhledy, 29(3), 16–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Blízký východ představuje ohnisko nábožensky motivovaného násilí, které má jak lokální, tak globální rozměr. Příčiny tohoto násilí jsou spojeny se specifičností regionu, ve kterém se střetávají tři náboženské tradice (judaismus, křesťanství a islám). Jejich základem je exkluzivní monoteismus, který ve spojení s politikou vede ke vzájemné nevraživosti a boji o význačná místa v dané oblasti, která jsou pro tyto náboženské tradice posvátná.

Klíčová slova: náboženství, konflikt, nábožensky motivované násilí, politika

Abstract (EN): Sacred land – a place of religious coexistence or conflict? The Middle East represents a focus of religiously motivated violence, which has both local as well as global dimension. The causes of this violence are connected with the specificity of the region in which three religious traditions (Judaism, Christianity and Islam) meet. They are based on exclusive monotheism which in combination with politics leads to the mutual animosity and to the struggle for important sacred places in the area (and beyond it).

Keywords (EN): religion, conflict, religiously motivated violence, politics