Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KRAJŇÁK, T., VÁGNER, J. (2020): Turismus na Blízkém východě: skvosty nebo hrozby? Geografické rozhledy, 29(3), 26–29.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Potenciál turismu na Blízkém východě dosud nebyl naplněn podle mnohých kvůli politicko-bezpečnostním problémům. Bezpečnost je v odborné literatuře vskutku chápána jako jeden z nejdůležitějších faktorů turistického chování. Turismus je sice považován za velmi citlivé hospodářské odvětví, ale pro narušenou blízkovýchodní ekonomiku může představovat řešení. Nabízí se proto otázka, jak jsou image destinace a následné turistické chování vůči Blízkému východu skutečně bezpečností poznamenány. Tento článek naznačuje, že mírně až středně závažné hrozby nemusí být pro (alocentrické) turisty směrodatné.

Klíčová slova: turismus, bezpečnost, vnímání rizik, image destinace, Blízký východ

Abstract (EN): Safety and Security of the Middle East from the tourist perspective. The potential of tourism in the Middle East has not been fulfilled, according to many, due to political-security issues. Indeed, scholars regard safety/security as one of the crucial factors in tourist behaviour. Despite tourism being considered the most sensitive economic industry, it can provide a solution for the disturbed Middle Eastern economy. Therefore, the question arises: How are destination images and consequent tourist behaviours towards the Middle East truly affected by safety/security? This paper suggests that mildly or moderately severe threats do not have to be decisive for (allocentric) tourists.

Keywords (EN): tourism, security, risk perception, destination image, Middle East