Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PERLÍN, R., BEDNÁŘOVÁ, H. (2020): Jak na rozvoj českých obcí? Geografické rozhledy, 29(4), 4–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek upozorňuje na dvojí výklad rozvoje obcí a na rozdílnou roli státu při zajištění jejich rozvoje. Stát má jednak pomáhat obcím, které se dostaly do podmínek, které ohrožují kvalitu života obyvatel v obci, ale také má vytvářet předpoklady pro to, aby se obce samy mohly rozhodovat, které rozvojové projekty a cíle budou naplňovat. Platforma shromáždění starostů obcí v rámci obvodů obcí s rozšířenou působností by mohla zvýšit efektivitu vynaložených prostředků a nastartovat rozvoj žádoucím směrem.

Klíčová slova: lokální rozvoj, kvalita života, aktéři, spolupráce, obce, Česko

Abstract (EN): How to develop Czech municipalities? The article describes the dual interpretation of municipalities’ development and the differing role of the state when providing conditions for it. On the one hand, the state should help the municipalities facing conditions that threaten the quality of life of their residents. On the other hand, it should create the preconditions for the municipalities to be able to decide themselves what development projects and aims should be fulfilled. The platform of a mayors’ assembly within the districts of municipalities with extended competence can increase the efficiency of the resources spent and launch development in the desirable direction.

Keywords (EN): local development, quality of life, actors, cooperation, municipalities, Czechia