Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HÁNA, D. (2020): Think globally, teach locally: lokální politika ve výuce středoškolské geografie. Geografické rozhledy, 29(4), 18–21.

Stáhnout článek

Přílohy:

Politická geografie ve výuce na středních školách

Abstrakt: Blízkost lokální politiky občanům a možnost relativně snadné participace by měla být podpořena také důslednou informovaností na školách. Cílem článku je proto zjistit, jak si stojí lokální politika ve středoškolském geografickém vzdělávání. Zjištěná stručnost by mohla vést až k neznalosti či nezájmu o politický život obce. Nabídnuty jsou konkrétní návrhy témat, kterými by mohla geografie přispět k orientaci studentů v lokální politice.

Klíčová slova: lokální politika, politická geografie, střední školy, učebnice, školní vzdělávací programy

Abstract (EN): Think globally, teach locally: Local politics in secondary geographical education. The closeness of local politics to citizens and the possibility of relatively easy participation should be also supported by consistent awareness in schools. The aim of the article is therefore to find out the position of local politics in secondary geographical education. The identified brevity could lead to ignorance or lack of interest in the political life of municipalities. Specific suggestions of topics are presented in order to make geography more suitable in guiding students through the world of local politics.

Keywords (EN): local politics, political geography, secondary education, textbooks, school education programmes