Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KALOUSEK, P. (2014): Absolventské práce již na základní škole. Geografické rozhledy, 23(3), 15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Na Základní škole Úpice-Lány každý žák 9. ročníku povinně napíše a obhájí absolventskou práci. Její tvorbou prokáže schopnost aplikovat poznatky získané během devítileté školní docházky a při zpracování vybraného tématu shromáždí potřebné podklady, zpracuje je, vyhodnotí a vyvodí závěry. Jedním z cílů je smysluplně zaměstnat žáky nejvyššího ročníku, kteří po přijímacím řízení na střední školy ztrácejí motivaci k učení.

Klíčová slova: absolventská práce, tvůrčí činnost, prezentace

Abstract (EN): Graduation Thesis: Even at Elementary School. At Úpice-Lány Elementary School, each 9th grade student is required to write and defend a graduation thesis. By creating this thesis, a student demonstrates his or her ability to apply knowledge and skills gained through nine years of school attendance and through researching a selected topic – testing, evaluating and making conclusions. One of the goals of the assignment is to keep students of the highest grade involved in productive and active learning, even after secondary school entrance exams, at which point, students are often less motivated to learn.

Keywords (EN): graduation thesis, creativity, presentation