Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FRÁNĚ, L. (2020): Oživení center obcí – přístupy českých a rakouských obcí. Geografické rozhledy, 29(4), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou oživení center obcí a jeho cílem je analyzovat přístupy k oživení center využívané u rakouských a českých obcí. Článek dále diskutuje, do jaké míry jsou tyto přístupy srovnatelné a zda se mohou obce na obou stranách hranice vzájemně inspirovat. Různé formy oživení centra obce mohou představovat jednu z možností, jak lze bránit vylidňování obcí, napomáhat jejich rozvoji, zvýšení kvality života na venkově a zlepšení pozitivní identifikace občanů s místem, kde žijí.

Klíčová slova: obec, oživení center, rozvoj, sociální kapitál, pohraničí, Česko, Rakousko

Abstract (EN): Revitalization of municipal centres – approach of Czech and Austrian municipalities. The article deals with the revitalization of municipal centres and its aim is to analyze approaches to the revival of centres used in Austrian and Czech municipalities. The article further discusses to what extent these approaches are comparable and whether municipalities on both sides of the border can inspire each other. Various forms of revitalization of municipal centres can represent ways how to prevent depopulation of municipalities, help their development, improve the quality of life in the countryside and increase the positive identification of citizens with the place where they live.

Keywords (EN): municipality, revitalization of centres, development, social capital, borderland, Czechia, Austria