Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PAŘIL, V., BABÍKOVÁ, L. (2020): Výdaje českých obcí na dopravu. Geografické rozhledy, 29(4), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Mobilita obyvatelstva je klíčovou oblastí geografie dopravy nejen prostřednictvím studia dojížďky, dostupnosti či obslužnosti. Cílem tohoto článku je zaměřit se na předpoklady mobility prostřednictvím posouzení finančních možností obcí mobilitu financovat. Tento přístup hodnotí možnosti financování místních komunikací (výdaje na infrastrukturu) a veřejnou dopravu (výdaje na obslužnost).

Klíčová slova: obce, veřejné finance, doprava, infrastruktura, Česko

Abstract (EN): Expenses of Czech municipalities on transport. Population mobility is an essential area of transport geography not only through the study of commuting, accessibility or serviceability. This article aims to focus on mobility prerequisites by assessing the financial possibilities of municipalities to fund mobility. This approach evaluates the possibilities of funding local roads (infrastructure expenditure) and public transport (transport serviceability expenditure).

Keywords (EN): municipalities, public finance, transport, infrastructure, Czechia