Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠMÍDA, J., MÍSAŘOVÁ, D. (2020): Jak může zeměpis přispět k digitální gramotnosti? Geografické rozhledy, 29(5), 18–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

"Tipy pro zavedení digitálního obsahu, nástrojů a metod do hodiny zeměpisu" a "Základní východiska pro budování digitální gramotnosti v neinformatických předmětech"

Abstrakt: Považujeme-li geografickou gramotnost jako jeden z cílů vzdělávání v zeměpise, pak chápejme digitální gramotnost jako součást této předmětové (geografické) gramotnosti. Každá předmětová gramotnost požaduje specifické digitální dovednosti. V případě geografie se jedná o práci s digitálními prostorovými daty (geodaty), která mohou být ve formě zeměpisných souřadnic, map, grafů, tabulek, celých databází, fotografií či družicových snímků. Prostředkem pro práci s geodaty jsou digitální technologie, které by měli žáci využívat efektivně a kriticky. Základní dovednosti práce s prostorovými daty zahrnují vstup dat (jejich sběr nebo tvorbu v počítači), správu dat (třídění, analýzu), vizualizaci a sdílení dat či využití prostředků pro komunikaci, hodnocení a návrhy pro prostorová řešení.

Klíčová slova: digitální gramotnost, informační a komunikační technologie, ICT, výuka zeměpisu

Abstract (EN): How can geography contribute to digital literacy? If we consider geographic literacy as one of the aims of education in geography, we understand digital literacy as a part of this particular subject literacy. Every subject literacy requires specific digital skills. In the case of geography, the main interest is concentrated in digital spatial data (geodata), which can be in a form of geographical coordinates, maps, graphs, tables, whole databases, photographs or satellite images.

Keywords (EN): digital literacy, information and communication technologies ICT, teaching geography