Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LEHEJČEK, J., TUMAJER, J. (2020): Růst a ekologie stromů a keřů na hranici lesa. Geografické rozhledy, 30(1), 12–15.

Stáhnout článek

Přílohy:

Schéma znázorňující toky energie u stromů

Abstrakt: Hranice lesa představuje dynamickou zónu na pomezí tajgy a tundry s krajinnou strukturou tvořenou izolovanými stromovými a keřovými ploškami. Díky rozdílným životním strategiím a ekologickým adaptacím obou růstových forem vznikají pestrá přechodová stanoviště, která citlivě reagují na biotické, (mikro)klimatické i případné antropogenní vlivy. Pružné přizpůsobení dřevin na rozdílné klima je představeno na příkladu jalovce obecného (Juniperus communis), který se díky své schopnosti adaptivního růstu stal nejrozšířenější dřevinou na světě.

Klíčová slova: horní hranice lesa, vegetační stupňovitost, přechod tajgy a tundry, ekoton, adaptace růstu, jalovec obecný, Juniperus communis

Abstract (EN): Growth and ecology of trees and shrubs at the treeline. Treeline is considered a transitional zone between boreal forest (taiga) and Arctic tundra. Its dynamic landscape structure is composed of isolated tree and shrub patches. Different life strategies and ecological adaptations of both life forms determine the diversity of transitional sites that are sensitive to biotic, (micro-)climatic, and also human influence. Growth plasticity of common juniper (Juniperus communis) – the most widespread woody species – is described in detail to show its potential to adjust growth dynamics to local specific climatic conditions.

Keywords (EN): tree line, altitudinal zonation, taiga and tundra transition, ecotone, growth plasticity, common juniper, Juniperus communis