Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PULEC, J., KADLECOVÁ, K., ZVĚŘINOVÁ, G., HANUS, M. (2020): Lesson Study jako metoda profesního rozvoje učitelů. Geografické rozhledy, 30(1), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek seznamuje s metodou Lesson Study a reflektuje osobní zkušenost autorů s tímto způsobem profesního rozvoje učitelů. Učitelé jsou zde partnery při všech fázích výuky: plánování, realizaci a reflexi. Hlavním přínosem Lesson Study je konstruktivní zpětná vazba od kolegů. Díky efektivní práci v učitelském týmu může vytvořený a realizovaný výstup odpovídat potřebám moderních didaktických trendů, kdy je u žáků pomocí třífázového modelu učení rozvíjeno komplexní (geografické) myšlení.

Klíčová slova: lesson study, profesní rozvoj učitelů, komplexní myšlení, sdílení zkušeností

Abstract (EN): Lesson Study as a method of professional development of teachers. The article presents a method of professional development of teachers called Lesson Study. It also reflects the authors’ personal experience with this method. When using this method, teachers are partners at all phases of teaching: planning, implementation, and evaluation. The main benefit of the Lesson Study method is the constructive feedback from colleagues. Thanks to effective work of the teachers involved, the produced and realized output can meet the needs of modern didactic trends, when students develop a complex (geographical) thinking using a three-phase learning model.

Keywords (EN): Lesson Study, professional development of teachers, complex thinking, sharing experiences