Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MÜLLER, K. B., FRÁNĚ, L. (2020): Euroregiony a jejich přínos k podpoře aktivní hranice a evropské sounáležitosti. Geografické rozhledy, 30(1), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou přeshraniční spolupráce v kontextu evropské integrace. Jeho cílem je diskutovat význam tzv. aktivní hranice a otázku překonávání bariérových efektů hranice. Článek diskutuje roli euroregionů jako specifické přeshraniční struktury a významného článku europeizace. Důraz je kladen především na otázku jazykové bariéry a možnosti jejího překonávání.

Klíčová slova: aktivní hranice, euroregion, přeshraniční spolupráce, jazykové vzdělávání, europeizace

Abstract (EN): Euroregions and their role in boosting active borders and the European integration. This article aims to analyse the importance of the cross-border cooperation as a key element of the European integration. It introduces the concept of ‘active border’ and the challenge of overcoming the potential negative effects of borders. It discusses the role of Euroregions as a specific cross-border structure in the processes of Europeanisation with particular emphasis on linguistic barriers.

Keywords (EN): active border, Euroregion, cross-border cooperation, linguistic education, Europeanisation