Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PRÁŠKOVÁ, A., NOVÁČEK, A. (2020): Co žáci vědí o světadílech před vstupem na druhý stupeň základních škol? Geografické rozhledy, 30(2), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek seznamuje čtenáře s výzkumem provedeným mezi žáky 4. a 5. tříd tří českých základních škol. Cílem tohoto šetření bylo zjistit, jakými konkrétními znalostmi, postoji a představami o světadílech disponují před začátkem vlastní výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Uvedená zjištění o vstupních vědomostech žáků mohou učitelům zeměpisu posloužit jak k vhodnému úvodu do výuky regionů světa, tak ke snadnějšímu napojení nových informací.

Klíčová slova: světadíly, znalost, představa, žáci, základní škola

Abstract (EN): What do pupils know about continents before entering the second stage of elementary schools? The article presents the research carried out in three Czech elementary schools among pupils attending the 4th and the 5th grade (i.e. 9 to 11 years of age). The aim of this survey was to find out what particular knowledge, attitudes and awareness about continents the pupils have before they start with geography at the second stage of elementary schools. These findings on pupils' entrance knowledge should help geography teachers not only to initiate presenting the regions of the world but also to connect new information effectively to the existing knowledge.

Keywords (EN): continents, knowledge, awareness, pupils, elementary school