Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

OUŘEDNÍČEK, M., PODHORSKÁ, J. (2021): Proměny obyvatelstva Prahy ve světle sčítání lidu od roku 1869 do současnosti. Geografické rozhledy, 30(3), 12–15.

Stáhnout článek

Přílohy:

Smíchov: křižovatka moderní pražské historie (specializovaná mapa)
Smíchov: křižovatka moderní pražské historie (analytický text ke specializované mapě)
Smíchov: sociodemografické proměny pražské čtvrti
Proměny tváře Smíchova – terénní práce

Abstrakt: Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s vývojem věkové struktury obyvatelstva Prahy na základě historických dat sčítání lidu (1869–2011). Dále se příspěvek věnuje prostorovému rozmístění obyvatel, hustoty zalidnění a jejich vývoji. Zaměřuje se na otázku podrobnosti územního sledování jevů ve sčítání a hodnocení vnitřní diferenciace sociálně-ekonomického statusu na lokální úrovni.

Klíčová slova: sčítání lidu, statistika, územní jednotky, Praha

Abstract (EN): Changes in the population of Prague according to the censuses from 1869 to the present. The objective of the paper is to inform the reader about the development of the age structure of the Prague population based on historical census data (1869–2011). Furthermore, the paper deals with the spatial distribution of population, its density, and development. Focus is put on the detailed mapping of spatial phenomena in the census and evaluation of the internal differentiation of socio-economic status at the local level.

Keywords (EN): population census, statistics, spatial units, Prague