Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JANUROVÁ, K. (2021): Sčítání lidí bez domova. Geografické rozhledy, 30(3), 22–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Ukázka sčítacího archu ke Sčítání osob bez domova
Počet osob bez domova ve vybraných státech Evropské unie (kompletní tabulka)

Abstrakt: Sčítání lidí bez domova slouží při plánování sociálních politik. Mezinárodní klasifikace ETHOS dělí cílovou populaci dle bytové situace na osoby bez střechy, bez bytu, v nejistém bydlení a v nevyhovujícím bydlení. V roce 2019 bylo v Česku sečteno 24 000 osob bez střechy a bez bytu. Převládali muži a osoby ve vyšším produktivním věku. Polovina osob bez střechy byla bez domova už pět a více let.

Klíčová slova: osoby bez domova, bezdomovectví, sčítání, ETHOS, bydlení, Česko

Abstract (EN): Census of homeless people. Censuses of homeless persons serve social policy planning. The ETHOS typology classifies the housing situation of the target population as roofless, houseless, insecure and/or inadequate housing. In 2019, 24 000 roofless and houseless persons in total were counted in Czechia. Men and people in higher productive age prevailed. A half of those roofless had already been homeless for five years and more.

Keywords (EN): homeless persons, homelessness, census, ETHOS, housing, Czechia