Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠEL, J. HÁNA, D. (2021): Graffiti jako součást prostoru města: příklad pražské čtvrti Bubeneč. Geografické rozhledy, 30(4), 14–17.

Stáhnout článek

Přílohy:

Typologie graffiti

Abstrakt: Graffiti je často diskutovaným společenským tématem a významným tématem geografického výzkumu sdíleného prostoru města. Cílem článku je představit tento subkulturní fenomén z pohledu prostorových teorií vysvětlujících příčiny koncentrace graffiti. Článek nabízí také podněty do výuky, kterými je možné zaujmout studenty pro studium (politické) geografie.

Klíčová slova: graffiti, teorie označení teritoria, teorie rozbitého okna, teorie bodu, politický symbolický prostor, subkulturní městský prostor

Abstract (EN): Graffiti as a part of the urban space: The example of the Bubeneč district of Prague. Graffiti is a frequently discussed social topic and an important theme of geographical research in the shared urban space. The aim of this article is to present this subcultural phenomenon from the view of spatial theories explaining the causes of graffiti concentration. The article also offers suggestions for teaching, which can engage students in studying (political) geography.

Keywords (EN): graffiti, territorial markers theory, broken window theory, spot theory, political symbolic space, subcultural urban space