Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOPP., J, MARVAL., Š. (2021): Využití srážkových vod na veřejných prostranstvích. Geografické rozhledy, 30(4), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Veřejná prostranství měst mají potenciál sdíleného prostoru, který plní přírodní i sociální funkce současně. Text představuje možnosti, jak veřejná prostranství zapojit do hospodaření se srážkovou vodou, a přitom podpořit ve městech jejich estetické, sociální a environmentální funkce. Přehled byl vytvořen na základě rozboru zahraničních a domácích zkušeností a ukazuje příklady dobré praxe.

Klíčová slova: veřejná prostranství, hospodaření se srážkovou vodou, retenční nádrže, detenční nádrže

Abstract (EN): Use of rainwater in public spaces. Public spaces of cities have the potential of a shared space that fulfils both natural and social functions at the same time. The text presents possibilities to integrate public spaces in the rainwater management while supporting their aesthetic, social and environmental functions. The overview was created based on the research of foreign and domestic experiences and it shows examples of good practice.

Keywords (EN): public space, rainwater management, retention ponds, detention ponds